-
3rd Ağustos 2008

Peygamberlerin Kur’an’da bildirilen bazı özellikleri

posted in *PEYGAMBER |

PEYGAMBERLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ

PEYGAMBERLER ÖLÜMLÜ BİRER İNSANDIRLAR; HERKES GİBİ İNSANİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİRLER:

18Kehf suresi, 110-“ De ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Tanrınızın bir Tek Tanrı olduğu vahyolundu bana. Öyleyse, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, hiçbir şeyi (O’na) ortak koşmasın!”

14İbrahim suresi, 11-“Peygamberleri, onlara dedi ki: “Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder. Allah’ın izni olmadıkça, bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler.”

41Fussilet suresi, 6-“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”

 

 

PEYGAMBERLER DOĞRUYU, VAHİY; KUR’AN SAYESİNDE BULMUŞLARDIR:

34Sebe’ suresi, 50-“De ki: “Ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.”

27Neml suresi, 91-92-“De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”

28Kasas suresi, 85-“Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”

17İsra suresi, 9-10-“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.”

17İsra suresi, 82-“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”

 

 

PEYGAMBERLERİN GELİŞ AMACI, KULA KULLUĞU SONA ERDİRMEKTİR. BU AMAÇLA PEYGAMBERLER SINIF-IRK-RENK-CİNSİYET-KABİLE-MİLLET AYRIMI YAPMADAN ULAŞTIKLARI HERKESİ ‘ALLAH’TAN BAŞKA İLAH KABUL ETMEMEYE’ ÇAĞIRMIŞLARDIR:

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

21Enbiya suresi, 25-“Oysa Biz senden önce de peygamberleri yalnızca: “Benden başka tanrı yok, öyleyse (yalnızca) Bana kulluk edin!” diye vahyederek gönderdik.”

16Nahl suresi, 2-“Allah, ‘Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.’ diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.”

26Şuara suresi, 26-28-“Mûsâ, “O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir” dedi. Firavun, “Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir” dedi. Mûsâ, “O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir” dedi.” (MUSA, İSRAİLOĞULLARINA VE MISIRLILARA GÖREVLİ GİTTİ)

5Maide suresi, 117-“(İsa: )Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.”

41Fussilet suresi, 14-“Onlara: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelmişti…”

 

 

PEYGAMBERLERİN GELİŞ AMACI, HAK VE ADALETİ GETİRMEKTİR:

57Hadid suresi, 25-“Andolsun biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik…”

7A’raf suresi, 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”

6En’am suresi, 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

4Nisa suresi, 58-“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

16Nahl suresi, 90-“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

42Şura suresi 15-“Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”

 

 

PEYGAMBERLERİN ÖLÜMÜYLE DİN TAMAMLANMIŞTIR; SONRADAN DİN ADINA SÖYLENENLER VE YAZILANLAR, DİNE EKLENENLER DİN DEĞİLDİR:

6En’am suresi, 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

5Maide suresi, 3-“…Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahşettim ve Bana teslimiyeti sizin dininiz olarak belirledim. Günaha eğiliminden değil de hayati bir zaruret sonucu (yasak şeylere) sürüklenenlere gelince, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”

11Hud suresi, 1-2-“…Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır…”

 

 

PEYGAMBERLER ALLAH’IN ONAYLADIĞI SÖZ, DAVRANIŞ VE TUTUMLARIYLA ÖRNEK İNSANLARDIR:

33Ahzab suresi, 21-“Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”

68Kalem suresi, 4-“Ve sen elbette üstün bir ahlak üzeresin.”

60Mümtahine suresi, 4-“İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir” demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”

60Mümtahine suresi, 6-“Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.”

3Al-i İmran suresi, 95-“De ki: “Allah, doğru söylemiştir. Öyle ise tektanrıcı(hanif) İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”

4Nisa suresi, 125-“Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve tektanrıcı(hanif) İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost edindi.”

16Nahl suresi, 123-“Sonra da sana, “Tektanrıcı(hanif) İbrahim’in dinine uy. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik.”

 

PEYGAMBERLER ŞAHİT, MÜJDELEYİCİ, UYARICI HAKKA ÇAĞIRAN BİR IŞIK GİBİDİRLER; PEYGAMBERLER GERÇEKTEN DOSDOĞRU-DÜRÜST, YETENEKLİ, KÖTÜLÜKLERDEN KAÇINAN, KÖTÜLÜKLERİN ÜZERİNE GİDEN, CESUR VE ÇALIŞKAN İNSANLARDIR:

33Ahzab suresi, 45-46-“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı Allah’ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik.”

42Şura suresi, 15-“Bundan dolayı sen (Hakk’a) çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ‘Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de rabbimiz, sizin de rabbinizdir…”

11Hud suresi 112-113-“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.”

19Meryem suresi, 41-“İnsanlara Kur’an’daki İbrahim’in hikâyesini anlat. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir peygamberdi.”

19Meryem suresi, 54-“Kur’an’da anlatılan İsmail’den söz et. Gerçekten o, sözüne bağlıydı… Bu kitapta sözü edilen İdris’ten de bahset, o doğru sözlü bir peygamberdi.”

33Ahzab suresi, 7-8-“Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Allah bu sözü dürüstleri dürüstlükleriyle sorumlu kılmak için aldı…”

39Zümer suresi, 33-“Doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar var ya, işte onlar takva sahipleridir.”

33 Ahzab suresi, 39-“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…”

7A’raf suresi, 68-“Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”

26Şuara suresi, 107, 125, 143, 162, 178-“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

21Enbiya suresi, 51-“Andolsun biz, daha önceden İbrahim’e de doğru yolu bulma yeteneğini vermiştik…”

38Sad suresi, 45-“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub’u hatırla!”

12Yusuf suresi, 108-“De ki: İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bir basirete (akıl, mantık ve delile) dayanarak Allah’a çağırırız…”

34Sebe’ suresi, 46-“De ki: Size bir şeyi öğütleyeyim: Allah için, ikişer ikişer ve teker teker durup düşününüz! Arkadaşınızda delilikten eser yoktur…”

7A’raf suresi, 184-“Düşünmediler mi ki, arkadaşlarında delilik yoktur? O, ancak apaçık bir uyarıcıdır.”

23Müminun suresi, 70-“Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır; o, kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar.”

39Zümer suresi,18-“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”

 

PEYGAMBERLERİN İNSANÜSTÜ-DOĞAÜSTÜ GÜCÜ YOKTUR; ONLAR ÇIKAR-SERVET KARŞILIĞINDA HAKKA DAVET ETMEZLER, GELECEĞİ GAYBI BİLMEZLER, MELEK DEĞİLDİRLER, ONLAR YALNIZCA VAHYE UYARLAR:

6En’am suresi, 50-De ki: “Ben size,’Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.”

11Hud suresi, 31-“Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.”

 

PEYGAMBERLER GELECEKTE BAŞLARINA GELECEKLERDEN HABERSİZDİRLER; CENNETLİK OLDUKLARINI BİLE KESİN BİLMEMEKTEDİRLER:

46Ahkaf suresi, 9-“De ki: “Ben türedi(ilk kez peygamberlik iddiasında olan) bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

7A’raf suresi, 188-“ De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”

11Hud suresi 112-113-“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.”

 

PEYGAMBER İNSANLARI KENDİ SÖZLERİYLE DEĞİL VAHİYLE; KUR’AN’LA UYARMIŞTIR

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

6En’am suresi, 50-51-De ki: “Ben size,’Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.”

53Necm suresi, 2-4-“Sizin bu arkadaşınız ne sapmış, ne de aldatılmıştır, ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaktadır: bu (size ilettiği), kendisine indirilen (ilahi) vahiyden başka bir şey değildir;”

 

 

PEYGAMBERLERİN FONKSİYONLARI

PEYGAMBERLER İLAHÎ KİTAPLARDA İNSANLARIN KENDİ BAŞLARINA GÖREMEDİKLERİNİ, BULAMADIKLARINI VEYA DİNÎ OTORİTELERİN GİZLEDİKLERİNİ, GÖSTERMEK İSTEMEDİKLERİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYARLAR(AÇIĞA ÇIKARIRLAR):

3Al-i İmran suresi, 187-“Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür!”

16Nahl suresi, 44-“…Ve biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirilegelen mesajın aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın ve onlar da böylece belki düşünürler.”

3Al-i İmran suresi, 164-“ “İçlerinden, onlara ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini arındıran, onlara Kitabı ve dini hükümleri(hikmeti) öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapma içinde idiler.”

 

 

PEYGAMBERLER DİNÎ İHTİLAFLARDA(ANLAŞMAZLIKLAR) DEVREYE GİRERLER:

2Bakara suresi, 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, bununla insanların farklı görüşler edinmeye başladıkları her konuda karar verebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı insanlardı. Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.”

16Nahl suresi, 64-“Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”

4Nisa suresi, 64-65-“Zira biz her peygamberi, ancak, Allahın izniyle kendisine tabi olunsun diye göndermişizdir. Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra, sana gelip Allahtan bağışlanma dileselerdi Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allahın tevbeleri kabul edici ve bir rahmet kaynağı olduğunu tereddütsüz görürlerdi. Ama hayır, Rabbine andolsun ki onlar, (ey peygamber), aralarında anlaşmazlığa düştükleri konuda seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça, (gerçekten) inanmış olmazlar.”

 

 

VAHİYDE; KUR’AN’DA AÇIK BİR HÜKÜM VAR İKEN PEYGAMBERİ HAKEM KILMAK DOĞRU DEĞİLDİR; ÖNCELİKLE DİNÎ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNÜN VAHİYDE ARANMASI GEREKLİDİR:

5Maide suresi, 43-“Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.”

42Şura suresi, 10-“Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.”

6En’am suresi, 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde indirmiş iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.”

 

 

PEYGAMBERLER DİNÎ SORUNLARI VAHYE; KUR’AN’A GÖRE ADALETLE ÇÖZÜMLERLER:

4Nisa suresi, 105-“Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.”

2Bakara suresi, 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, bununla insanların farklı görüşler edinmeye başladıkları her konuda karar verebilsin…”

3Al-i İmran suresi, 23-“Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.”

4Nisa suresi, 58-“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

5Maide suresi, 48-“Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.”

5Maide suresi, 49-“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.”

5Maide suresi, 44-“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.”

 

 

PEYGAMBERLER İLAHİ NİTELİKLERE SAHİP DEĞİLDİRLER; NE YAZIK Kİ İNSANLAR PEYGAMBERLERİ VE DİNİ OTORİTELERİ RAB OLARAK GÖRMÜŞLER VE ONLARI İLAHLAŞTIRMIŞLARDIR:

9Tevbe Suresi, 31-“Allah’ın yanısıra, hahamlarını; rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i(İsa’yı) rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.”

3Al-i İmran suresi, 64-“De ki: “Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte insanları rab edinmeyeceğiz.” Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: “Şahit olun ki biz kendimizi O’na teslim etmişiz!”

3Al-i İmran suresi, 79-80-“ Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe kullar olun.” Onun size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?

5Maide suresi, 116-“Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ın yanı sıra beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.”

16Nahl suresi, 51-“Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde, yalnız benden korkun.”

 

 

DİNİ BELİRLEME HAK VE YETKİSİ ALLAH’A AİTTİR; PEYGAMBERLER KENDİLERİNE VAHYEDİLENE; DİNE EKLEME YAPMAZLAR, DİN(HARAM-HÜKÜM) BELİRLEME(KOYMA) HAK VE YETKİLERİ YOKTUR:

39Zümer suresi, 2-3-“Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinerek: “Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz,” diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.”

66Tahrim suresi, 1-“Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni memnun etmek için, neden Allah’ın sana helal kıldığı bazı şeyleri (kendine) haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”

69Hakka suresi, 44-46-“Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.”

42Şura suresi, 21-“Yoksa onların, dinden, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.”

7A’raf suresi, 32-33-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.” De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

6En’am suresi, 149-151-“De ki: Kesin delil, ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar. De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

12Yusuf suresi, 39-40-“Ey mahpus arkadaşlarım! Hangisi daha iyidir: birbirinden ayrı pek çok rab(bın varlığına inanmak) mı, yoksa bütün varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı? Allah’ı bırakıp tapındığınız her şey gerçekte sizin ve atalarınızın kendi muhayyilenizden çıkardığınız (anlamsız) isimlerden öteye geçmemektedir; çünkü bunlar hakkında hiçbir kanıt indirmemiştir Allah. (Neyin doğru, neyin eğri olduğu konusunda) hüküm yalnızca Allah’a aittir. Ve O da kendisinden başkasına kulluk etmemenizi buyuruyor. İşte dosdoğru olan (tek) din budur; ama insanların çoğu bunu bilmez.”

17İsra suresi, 73-75-“Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.”

 

 

PEYGAMBERLERİN GÖREVİ BEKÇİLİK VEYA VEKİLLİK DEĞİL TEBLİĞDİR:

13/40-Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir.

6En’am suresi, 107-“Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.”

11Hud suresi, 57-“Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O’na bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”

42Şura suresi, 6-“Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.”

 

 

PEYGAMBERLER ALLAH KENDİLERİNE NE EMRETTİYSE, NE VAHYETTİ İSE İNSANLARI ONA DAVET ETMİŞLERDİR:

5Maide suresi, 117-“(İsa: )Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.”

6En’am suresi, 50-De ki: “Ben size,’Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.”

 

 

PEYGAMBERLER HAYATTA İKEN OLAYLARA VE İNSANLARA ŞAHİTTİRLER; ÖLÜMLERİNDEN SONRA OLUP BİTENLERDEN HABERSİZDİRLER:

5Maide suresi, 109-“Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın.”

5Maide suresi, 117-“Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.”

2Bakara suresi, 143-“Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık…”

22Hacc suresi, 78-“… Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!”

 

 

ALLAH’IN KİTAP-PEYGAMBER GÖNDERMESİ DE PEYGAMBERİN VE KİTABIN OLMASI DA BİRER RAHMETTİR:

44Duhan suresi, 6-“Peygamberi kitapla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, bütün söylenenleri işitir, her hali bilir.”

21Enbiya suresi, 107-108-“ Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. De ki: ‘Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”

7A’raf suresi, 52-“Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik.”

 

 

PEYGAMBERLER İNSANLARI KENDİLERİNE KULLUĞA ÇAĞIRMAZLAR:

3Al-i İmran suresi, 79-“Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükümleri (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca hakkı öğreticiler(rabbânîler) olun.”

 

 

HIZIR DA DÂHİL PEYGAMBERLER VE ALLAH’TAN BAŞKA HİÇ KİMSE ÖLÜMSÜZ DEĞİLDİR:

21Enbiya suresi, 34-“Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?”

 

 

ÇOKTANRICILARA GÖRE PEYGAMBERLİK İDDİASINDA OLAN İNSANIN, GELENEKLERİ YIKMAKTAN YA DA İNSANLAR ÜZERİNDE ÜSTÜNLÜK KURMAKTAN BAŞKA BİR AMACI YOKTUR:

14İbrahim suresi, 10-“… Onlar, “Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler.”

23Müminun suresi, 24-“Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dediler: “Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.”

 

 

ÇOKTANRICILAR PEYGAMBERLERDEN PEYGAMBERLİĞİN KANITI OLARAK İNSANÜSTÜ İSTEKLERDE BULUNMUŞLARDIR:

17İsra suresi, 90-93-“Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir beşerim.”

26Şuara suresi, 154-“Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir.”

 

 

ÇOKTANRICILAR PEYGAMBERLERİN İNSANLAR ARASINDAN OLMASINI, PEYGAMBERLERİN “İNSAN” SIFATINA SAHİP OLMASINI YAKIŞIKSIZ BULMAKTADIRLAR. ONLARA GÖRE PEYGAMBER DEDİĞİN MELEK GİBİ İNSANÜSTÜ BİR VARLIK OLMALIDIR:

6En’am suresi, 91-“Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, “Allah, hiç kimseye hiçbir şey indirmedi” dediler…”

11Hud suresi, 27-“Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz” dediler.”

17İsra suresi, 94-“İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, “Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engel olmuştur.”

21Enbiya suresi, 2-3-Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?”

23Müminun suresi, 24-“Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dediler: “Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.”

 

 

ÇOKTANRICILARA GÖRE PEYGAMBER DEDİĞİN YEMEK YEMEMELİ, SU İÇMEMELİDİR:

25Furkan suresi, 7-9“Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!” “Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!” Zalimler, (inananlara): “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler. Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.”

23Müminun suresi, 33-“O peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.”

23Müminun suresi, 34-“Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız.”

26Şuara suresi, 186-“Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.”

36Yasin suresi, 15-“Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

54Kamer suresi, 23-24-“Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.”

64Teğabun suresi, 6-“Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, “(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkâr etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir…”

 

 

ÇOKTANRICILARA GÖRE PEYGAMBER DEDİĞİN TANINMIŞ VARLIKLI BİRİ OLMALI

43Zuhruf suresi, 31-“Bu Kur’an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!” dediler.”

23Müminun suresi, 47-“Bu yüzden, “Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız” dediler.”

 

 

PEYGAMBERİN DİN KONUSUNDAKİ ŞİKÂYETİ, HADİSLERİN DEĞİL KUR’AN TERK EDİLMESİYLE İLGİLİDİR:

25Furkan suresi, 30-“Peygamber, “Ey Rabbim! Halkım şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.”

 

 

PEYGAMBERLER ARASINDA AYRIM YAPMAK, ONLARI BİRBİRİNDEN FARKLI GÖRMEK, ÜSTÜNLÜK YARIŞINA SOKMAK DOĞRU DEĞİLDİR:

2Bakara suresi, 136-“Deyin ki: “Biz Allah’a inanırız ve bize indirilene ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve onların soyundan gelenlere indirilene ve Musa’ya, İsa’ya ve Rableri tarafından (diğer) tüm peygamberlere tevdi edilmiş olana (inanırız); onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve biz O’na teslim olanlarız.”

2Bakara suresi, 285-“Elçi ve o’nunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafından o’na indirilene inanırlar: Hepsi, Allah’a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O’nun elçilerinden hiç biri arasında ayrım yapmazlar ve: “İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış yeri Sensin!” derler.”

3Al-i İmran suresi, 84-“ De ki: “Biz, Allah’a; bize indirilene; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve o’nun neslinden gelenlere indirilene; Rableri tarafından Musa’ya, İsa’ya ve (diğer) tüm peygamberlere bahşedilene inanırız; onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve kendimizi O’na teslim ederiz.”

4Nisa suresi, 152-“Allaha ve peygamberlerine inanan ve onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince, zamanı geldiğinde Allah, onlara mükafatlarını (tam olarak) bahşedecektir. Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”

 

 

PEYGAMBERLERİN HATALARI

PEYGAMBERLERİN DE ÖRNEK OLMAYAN DAVRANIŞLARI VARDIR:

İBRAHİM: 60Mümtahine suresi, 4-“…Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez” sözü başka(örnek değildir)…”

MUSA: 26Şuara suresi, 14- “(Musa: ) Hem benim üzerimde onlara karşı işlediğim bir günâh da var (onlardan bir adam öldürmüştüm); onların beni öldürmelerinden korkuyorum.”

NUH: 11Hud suresi, 46-47-“Allah, “Ey Nûh! O, asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi.” Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.

YUNUS: 21Enbiya suresi, 87-88-“Balık sahibi (Yunus’u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: “Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum” diye çağrıda bulunmuştu. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız.”

MUHAMMED: 47Muhammed suresi, 19-“Şu halde bil; gerçekten, Allah’tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın, hem mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için mağfiret dile. Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir, konaklama yerinizi de.”

48Fetih suresi, 2-“Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin.”

80Abese suresi, 1-10-“(Peygamber), kör birinin kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. Sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun.

 

 

PEYGAMBER DAHA ÖNCEDEN PEYGAMBER OLACAĞINI, İMAN VE KİTABIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDU. O DAHA ÖNCE DOĞRU YOLDA DEĞİLDİ:

28Kasas suresi, 86-“Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyle ise kâfirlere sakın arka çıkma.”

42Şura suresi, 52-“ İşte sana da (ey Muhammed,) kendi buyruğumuz altında hayat veren bir mesaj vahyettik. (Bu mesaj sana gelmeden önce,) sen vahiy nedir, iman (nedir) bilmezdin ama (şimdi) bu (mesajı) bir ışık yaptık ki onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ulaştıralım; şüphesiz sen de (insanları onunla) doğru yola ulaştıracaksın.”

93Duha suresi, 7-“ Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi(hidayete erdirmedi) mi?”

12Yusuf suresi, 3-“Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin.”

29Ankebut suresi, 48-“Sen bundan önce bir Kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun. Öyle olsaydı o zaman (Allah’ın sözlerini boşa çıkarmaya çalışan) iptalciler, kuşkulanırlardı.”

11Hud suresi, 49-“İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun, ne de kavmin.

 

 

ALLAH’IN PEYGAMBERLERE YARDIM ETMESİ DIŞINDA PEYGAMBERLERİN OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERİ, MUCİZE GETİRME GİBİ BİR GÜÇLERİ YOKTUR. İNSANLAR GÖREBİLSELER YAŞADIKLARI PEK ÇOK ŞEY ZATEN BİRER MUCİZE NİTELİĞİNDEDİR:

6En’am suresi, 35-“Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi (yapabilirsen) yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mu’cize getiresin! Allah, dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı, o halde cahillerden olma!”

13Ra’d suresi, 38-“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.”

40Mümin suresi, 78-“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber, Allah’ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.”

2Bakara sûresi, 118- “Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir âyet (mucize) gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.”

36Yasin sûresi, 33-“Ölü toprak onlar için bir mucizedir (ayettir). Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.”

36Yasin sûresi, 37-“Gece de onlar için bir mucizedir (ayettir). Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.”

36Yasin sûresi, 41-“Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir mucizedir (ibrettir).”

14İbrahim suresi, 11-“Peygamberleri, onlara dedi ki: “Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder. Allah’ın izni olmadıkça, bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler.”

 

 

ÂLEMLER PEYGAMBER İÇİN DEĞİL ALLAH’IN HER ŞEYE KADİR OLDUĞUNUN BİLİNMESİ İÇİN YARATILDI; YERYÜZÜNDEKİLER İSE İNSANLIK İÇİN YARATILDI:

2Bakara suresi, 29-“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”

65Tahrim suresi, 12-“ Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.”

 

 

ÂLEMLERE ÜSTÜN TUTULANLAR KUR’AN’DA BİLDİRİLENLERDİR:

6En’am suresi, 83-86-“İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimiz.. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi. İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.”

 

 

ÂLEMLERİN KADINLARINA ÜSTÜN TUTULAN MERYEM’DİR

3Al-i İmran suresi, 42-“Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti.”

 

 

 

 

 

This entry was posted on Pazar, Ağustos 3rd, 2008 at 04:08 and is filed under *PEYGAMBER. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.