-
20th Kasım 2012

Zeitgeist Hareketi

Zeitgeist Hareketi

“Zeitgeist The Movie” ve ardından “Zeitgeist Addennum” belgeselleri ile kendini ifşa etmiş olan “Zeitgeist Hareketi” nedir, belgesellerdeki iddialar ne kadar tutarlıdır?

Din nedir? Zeitgeist’e göre din; insanlar tarafından oluşturulmuş sosyal kurumlardan herhangi biridir. Yapıldığı yer esas alındığı zaman doğru bir tanım. Zeitgeist’e göre din “Kilise Hıristiyanlı”ğından ibaret. Bu noktanın altını özellikle çizelim; Zeitgeist “Kilise Hıristiyanlığı” üzerinden indirgemeci ve kategorize edici bir zihniyetle genel bir din eleştirisi yapmaktadır. Bu tavır bilimsel değildir; salt ideolojiktir.

Kilise Hıristiyanlığı Hz. İsa’dan çok sonraları din adamları tarafından oluşturulmuş ideolojik bir dindir ve Zeitgeist’te de belirtildiği gibi -birçok yönü ile- paganisttir. Bu gün Hıristiyanların inandığı İsa, “Hz. İsa”  değil mitolojik bir İsa’dır. Bu konuda Zeitgeist’tin açıklamalarına aynen katılıyoruz.

Hz. İsa’nın mitleştirildiği-ilahlaştırıldığı son peygamberin -Hz. Muhammed- tebliğ ettiği son kutsal kitap –Kur’an- da 1400 yıl önce zaten beyan edilmişti. Kuran’ın beyanına göre ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler “tek bir dini” tebliğ etmiştirler insanlara. Bu din; Allah’ın birliği, ahiret hayatının gerçekliği ve bütün peygamberlere imandan ibaret olan tevhid dinidir ve Allah bu dini İslam olarak isimlendirmiştir(peygambere iman içinde meleklere imanı ve kitaplara imanı da barındırır).

Şimdi asıl soru şu; “Kilise Hıristiyanlığı’nın” paganist ve mitolojik öğeleri barındırıyor oluşu “tarihte” gerçekten İsa isminde bir “peygamberin” yaşamadığının kanıtı olabilir mi?

Bu sorunun cevabına geçmeden önce bir soru daha soralım; kilise kurumu (Hıristiyanlığı temsil eden din adamları sınıfı) son peygamber Hz. Muhammed’i neden kabul etmiyor?

Aslında bu sorunun cevabı gayet açık. Zeitgeist’te de belirtildiği gibi (ki onlar “din” demişler ancak söz konusu olan Kilise Hıristiyanlığı, daha özelde ”kilise”dir)  “kilise” milyar dolarlarla oynar, hiç vergi vermez ve sorgulanamaz. Kilise; Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olduğundan beri insanları, “yönetimi elinde bulunduranlarla beraber” sömüren bir kurum olmuştur. Bu bugün de geçerliliğini devam ettirmektedir. Kilise biliyor ki; son peygamber Hz. Muhammed ve onun tebliğ ettiği din İslam, kilisenin kurmuş olduğu denetim ve sömürü düzeninin devamına engeldir. İslam’da Allah ile kul arasına hiç kimse giremez, kul ibadetinde de duasında da doğrudan doğruya rabbi ile kendisi muhataptır. Bu durumun insana vermiş olduğu özgürlük hissi ise kilisenin “kölelik sisteminin” çökmesidir.

Yukarıdaki ilk sorumuzun cevabını aramaya geçmeden önce bir parantez açalım. Sıradan insanların tabiatında “üstün bir takım meziyetleri olan insanları” mitleştirme-ilahlaştırma temayülü vardır. Tarihte birçok mitolojik kahramanın, ilahlaştırılmış kadın ve erkeklerin-tanrı ve tanrıçalar- varlığı insanın bu zafiyetinin eseridir. İnsanın bu zafiyetini çok iyi bilen son peygamber Hz. Muhammed ashabına yer yer şu uyarılarda bulunmuştur; “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı ilahlaştırdıkları gibi siz de sakın beni ilahlaştırmayın, ben kurulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, bana sadece Allah’ın kulu ve resulü deyiniz.”

Ne kadar harikadır ki Hz. Muhammed kulluğunu resullüğünden önce vurgulamıştır.

Bu durumun kuranda da güzel bir örneği vardır. İnkârcılar; Allah bir beşeri mi resul olarak gönderdi diye sorarlar. Kur’an’da verilen yanıt müthiştir; “yeryüzünde gezip dolaşanlar melek olsa idi biz de resul olarak bir meleği gönderirdik”

Asıl sorumuzu yineleyelim; “Kilise Hıristiyanlığının” paganist ve mitolojik öğeleri barındırıyor oluşu “tarihte” gerçekten İsa isminde bir “peygamberin” yaşamadığının kanıtı olabilir mi?

Zeitgeist’in Hz. İsa’nın gerçekten yaşamış biri olmadığını dayandırdığı delilleri nelerdir;

1- Hıristiyanlığın İsa’sı aslen Mısır Mitolojisi olmak üzere benzer bir çok farklı uygarlıkların mitolojik kahramanlarından araklanmış bir figürdür.

2- Söz konusu mitolojik kahramanlar astrolojik-astronomik birer alegoridir.

3- Tarihte İsa peygamber olarak birinin yaşadığına dair tarihi bilgi belge –tarihçilere ait- yoktur.

İddia-1

“Gerçek şu ki İsa Gnostik Hıristiyan mezhebinin güneş tanrısıdır. Ve diğer pagan tanrıları gibi mitolojik bir figürden ibarettir.”[The Movie]

Zeitgeist’in Hz. İsa’nın bir takım mitolojik kahramanların kopyası olduğu iddiasını mısırlı Horus ve Persli Mitra bağlamında ele alalım.

Zeitgeist’in anlattığı Horus, İncillerde anlatılan İsa’nın aynı. Ancak Horus ile ilgili bilgiler yalnız Zeitgeist’in anlattıklarından ibaret değil.Vikipedia’ya bakılırsa pek de İncil’de anlatılan İsa’ya benzemiyor. Bu da Zeitgeist’in anlatımının özel olarak kurgulandığı izlenimi veriyor. Ama biz Zeitgeist’in anlatımını doğru kabul edelim.

Persli Mitra bağlamında burada yapılmış olan açıklama Kilise Hıristiyanlığı’nın nasıl oluşturulduğunu açıklama noktasında bizce daha gerçekçi.

Güzel sorular soran Zeitgeist’te birkaç soru da biz soralım;

-Horus modelinde “ teslis” (baba-oğul-kutsal ruh) inancını nereye koyacağız?

-Gnostik Hıristiyan mezhebini kim ya da kimler oluşturmuştur?

Belgeselde Hz. İsa’nın mitleştirilmesi dile getirilmiş yani “ürün” ortada ama onu “üretenler” görünmüyor. Zeitgeist’tin anlatımı üzerinden düşünürsek; “m.s. 325 yılında roma hükümdarı Constantine İznik Konsili’ni topladı. Bu görüşmeler sırasında politik olarak şekillendirilen Hıristiyanlık öğretileri kabul edildi” [The Movie]. Bu işi yapanlar Constantine ve ekibi! Fakat yine bir problem var; burada “mevcut olan” bir şeyin “şekillendirilmesi” söz konusu. Bu zaten bilinen bir şey. Bizim sorumuz “şekillendirilen-mevcut olan” şeyin kim ya da kimler tarafından oluşturulduğu?

Zeitgeist’in mantığı ile cevap verecek olursak şöyle olmalı! Dört kafadar Matta-Markos-Luka ve Yuhanna oturmuşlar ve Mısırı’n Horus’una bakıp “onların Horus’u varsa bizim de İsamız olmalı” demişler ve başlamışlar yazmaya! Ama mütevazı insanlarmış ki kendilerini ne tanrı ne elçi ne de elçinin sağ kolu olarak falan takdim etmemişler. Sonra niye İsa ismini kulanmışlar!

Zeitgeist bu soruya cevap vermeli; eğer İncil’de anlatılan İsa’nın Horus’un kopyası olduğunu iddia ediyorsanız bu kopyalama işini kimin ya da kimlerin neden yaptıklarını da açıklamanız gerekirdi.

İncil’in ilk defa İsa’dan kırk yıl sonra Markos tarafından yazıldığı genel kabulünden hareketle Zeitgeist kolları sıvasın ve bir de Markos belgeseli hazırlasın! Markos bütün bu işleri neden yapmış bir öğrenelim!

Zeitgeist, İsa konusunda hiç de gerçekçi değil. İsa, Horus’un bir kopyasıdır ve gerçekliği yoktur iddiasının ise ne bir dayanağı var ne bir tutarlılığı ne de inandırıcılığı.

İddia 2

“İncil kendinden önceki neredeyse bütün dini efsaneleri kullanmış bir astro ilahi metinden başka bir şey değildir.” [The Movie]

Zeitgeist’e göre İsa Horus’un kopyası peki Horus kim? Mısır’ın astrolojik-astronomik güneş tanrısı. Öyledir veya değildir bu bizi ilgilendirmiyor. Biz Zeitgeis’tin bu iddiasının Hz. İsa hakkında uyarlamasına baktığımız zaman -yine anlatılanları doğru kabul edelim- bariz bir çelişki ile karşılaşıyoruz:

“Bu yüzen İsa eski betimlemelerde hep kafasında bir haçla gösterilir. ‘Çünkü İsa güneştir, Tanrı’nın güneşidir, dünyanın ışığıdır, göğe çekilendir ve bu yüzden her sabah yaptığı gibi tekrar gelecektir. Karanlığın düşmanı olan tanrının kudreti ile her sabah yeniden dirilir, bulutlar üzerinden yükselir ve tacından parlayan gün ışıkları ile cennetten iner.” [The Movie]

Burada İsa için “güneş” denmiş.

“İnsanların arabalarının arkasındaki İsa balığı çıkartmasını hepiniz bilirsiniz. Bilmediğiniz aslında onun ne anlama geldiği. Bu balık çağı sırasındaki pagan güneş krallığının astrolojik sembolüdür. Ayrıca İsa’nın doğumu kabul edilen tarih bu çağın başlangıç tarihidir. Luke 22-10’a göre havarilerin İsa’ya; ‘senden sonra bir dahaki paskalya nerede olacak’ diye sormaları üzerine İsa, ‘bir şehre gireceksiniz orada elinde testi ile su taşıyan bir adam göreceksiniz. Onu takip edin ve gireceği eve girin’ diye cevap verir. Bu ayet astrolojik esinlenmelerin belki de en açık olanıdır.

 Testi ile su taşıyan adam Aguarius’tur. Su taşıyıcısıdır ve her zaman testiden su döken bir adam olarak tasvir edilmiştir. İsa balık çağını temsil ediyordu. Güneş –Tanrı’nın güneşi- balık çağını İsa’yı terk ettiğinde Aguarius’un  (kova) evine gelecekti, tıpkı kovanın -Aguarius- gün dönümü gerilemesinde balığı takip etmesi gibi. İsa’nın aslında bütün söylediği balık çağından sonra kova çağının geleceği idi.”

İşte burada işler karıştı!

İsa güneşi mi temsil ediyor yoksa balık çağını mı?

İlk paragrafta “İsa güneştir” denilirken ikinci paragrafta “balık çağı” deniyor.

Her balonun bir genleşme limiti vardır. Zeitgeist eline güzel bir balon geçirmiş heyecanlı bir çocuk misali balona limitinden fazla hava üflemiş!

Bu çelişkinin nedeni ahiret inancını da işin içine katma tutkusu:

“Şimdi zamanın ve dünyanın sonu ile ilgili hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Vahiy kitabındaki resimlemeleri saymazsak bu konunun ana kaynağı Matthhew (Matta) 28-20 bölümüdür. Bu bölümde İsa sizinle dünyanın sonuna kadar birlikte olacağım der. Ama Kral James versiyonunda dünya kelimesi –diğer birçok tercüme hatası gibi- aslında yanlış tercüme edilmiştir. Aslında kullanılan kelime aeon’dur ve çağ anlamına gelir. ‘Sizinle çağın sonuna kadar birlikte olacağım.’ Ki bu doğrudur, İsa’nın balık çağı, güneş kova çağına girdiğinde bitecektir. Bütün bu dünyanın sonu zamanın sonu teması aslında astrolojik bir alegorinin yanlış tercümesidir.” [The Movie]

Çelişki ve kafa karışıklığı bu kadar olsa!

“Şimdi İsa ile ilgili en belirgin astrolojik sembole yani 12 havarisine bakalım. Bunlar aslında Zodiac çaprazında tasvir edilen 12 burçtur ve güneşi temsil eden İsa onları ziyaret eder.” [The Movie]

Görünen o ki, kilise Hıristiyanlığındaki “teslis” inancın insanlarda meydana getirdiği kafa karışıklığı Zeitgeist’a da bulaşmış:

Yukarıdaki paragrafların ana cümlelerini sıralayacak olursak;

“İsa güneştir, tanrının güneşidir”

“İsa “balık çağını” temsil ediyordu”

“12 havari 12 burçtur”

12 burç, “13 adam” var; 1 İsa+12 havarisi. “Balık çağı” bu 12 burçtan biri olduğuna göre, bu burç “aynı anda” hem havarilerden birini “temsil” ediyor, hem de İsa’yı. İsa da aynı anda hem güneşi temsil ediyor hem balık burcunu!

Anlayan varsa beri gelsin!

İddia 3

“Öldükten sonra tekrar dirilen herkesin gözü önünde cennete yükselen ve ona bağışlanan mucizeleri gerçekleştiren bir adamın tarihi kayıtlara geçmesi gerektiğini düşünebilirsiniz.  Ama geçmedi çünkü kanıtları incelediğinizde İsa figürünün gerçekte var olmadığı açıkça oraya çıkmaktadır.” [The Movie]

İsa’nın hangi tarihi kayıtlata geçmesini bekleyebiliriz ki. Karşımızda hiç değilse eli kılıçlı üç beş bin taraftarı olan ve içinde yaşadığı devlete baş kaldıran bir savaşçı yok.

Televizyonun, internetin, gazetenin olduğu bir dönemden bahsetmiyoruz! Bu gün olduğu gibi sokaktaki hemen herkesin okuma yazma bildiği bir dönemden de bahsetmiyoruz! Okuryazarların daha ziyade “din adamları” olduğu bir dönem!

Sadece 3 yıl kadar görev yapmış ve kendisine sağlığında sadece 12 kişinin inanmış olduğu biri hakkında söz konusu toplumsal gerçekler göz önünde bulundurulduğu zaman tarihi bilgi ve belgenin olmaması çok da şaşılacak bir durum değil.

Şimdi; bir Müslüman şunu der: Hz. İsa Allah’ın insanlara gönderdiği peygamberlerden biridir. Kendinden önceki diğer bütün peygamberler gibi o da insanları; “bir olan Allah’a iman etmeye” çağırmıştır. Kendisi ve sadık havarilerinin ölümünden sonra tebliğ ettiği din, birçok pagan inanç ve ritüellerle tahrif edilmiş, kendisi de mitleştirilmiş ve ilahlaştırılmıştır.

Zeitgeist ise şunu diyor; İsa isminde biri yaşamamıştır. İsa güneştir, olmadı Zodiac çaprazındaki balık burcudur. Bu burç 12 burçtan biri olduğu için hem de havarilerden biridir!

Yani İsa hem güneştir hem balık burcu! Balık burcu hem İsa’dır hem havari! Öyle ise İsa; hem güneştir hem balık burcu hem de havari!

Tercih sizin istediğiniz yargıya “inanırsınız”…

Zeitgeist’in Hz. Musa ve Hz. Nuh Hakkındaki İddiaları,

Gelelim Zeitgeist’in Hz. Musa ve Hz. Nuh hakkındaki iddialarına; “Ve araklama devam eder. Nuh ve nuhun gemisi tamamen bir kültürden alınmıştır. Büyük tufan temasına antik dünyada çok rastlanır. Söz konusu temaya farklı zaman dilimlerinde 200 farklı yerde rastlanabilir.  Gene de bunun için çok gerilere gitmeye gerek yok. M.Ö. 2600 civarında yazılan Gılgamış Destanı’na bakmak yeterli.” [The Movie]

Burada Gılgamış Destanı ve ilgili notta şu ifade yer almakta; “Nissir Dağı: Bugünkü Irak ve İran sınırında, Rumiye Gölü’nün güneyinde bulunan yüksek dağlardan biri olsa gerekir. Bu yazma, İsrailoğulları yazmasından ayrılıyor.

İsrailoğulları yazmasına göre, Nuh’un gemisi, Ağrı Dağı’nın üstüne oturmuştur.
(Prof. Landsberger) Kur’an-ı Kerim’e göre de Cudi Dağı’na.”

Şimdi Gılgamış’a göre gemi Nissir Dağı’na, Eski Ahit’e göre Ağrı Dağı’na ve Kur’an-ı Kerim’e göre Cudi Dağı’na oturmuştur.

Soru 1: Zeitgeist  “Nuh tufanının” yaşanmadığını, salt bir hikaye olduğunu iddia ettiğine göre hiç değilse bu hikayeyi insanlığa hangi toplumun hediye ettiğine dair yalan yanlış da olsa bir tez ortaya atması gerekirdi. O ondan, bu berikinden arakladı, anladık ama anlamadığımız ve merak ettiğimiz husus “hikâyenin orijinali kime-hangi kültüre, aittir? Zeitgeist’te bu sorunun cevabı yok, aslında bunu düşünmenize de gerek yok! Araklanma safsatasına inanın yeter!

Soru 2: Zeitgeist’in araklama iddiasını varsayalım ve soralım; Gılgamış’taki Nissir Dağı Kitabı Mukaddes’e neden Ağrı olarak geçti? Cevap basit “araklamayı çaktırmamak için!” Peki, Kur’an’da neden Cudi Dağı olarak geçti? Diyelim ki bu da “araklamayı çaktırmamak!” için.  İyi de Mekke’de yaşayan Hz. Muhammed Türkiye’nin Şırnak ilinde bulunan Cudi Dağı’nı nereden biliyor? Niye Arabistan da bir dağ değil de Cudi Dağı?

Aynı yerde Cudi Dağı ile ilgili dipnota bakalım; “Kur’an tefsirlerinde Cudi’nin Musul’a yakın bir yerde olduğundan bahsedilir. Bahsedilen dağ, bugün Cizre sınırları içinde bulunan dağ, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin Şırnak ili sınırları içine düşmektedir. Şırnak ismi, “Şehr-i Nuh” anlamında çok eski bir isimdir. Cudi Dağı’nın eteğinde ismi “seksenler” anlamına gelen Heştan Köyü bulunmaktadır. Heştan köyünün Nuh tarafından kurulduğuna inanılır ve köyün ismi Nuh’un Gemisi’nde bulunduğuna inanılan seksen kişiye atfen böyle anılmaktadır”

“Şimdi de Musa’nın çalıntı hikâyesi. Musa’nın doğumundan sonra hasır bir sepete konulduğu ve nehre bırakılıp ölümden kurtarıldığı söylenir. Daha sonra Firavun’un kızı tarafından bulunur ve bir prens olarak yetiştirilir. Sepetteki bebek hikâyesi direkt olarak M.Ö. 2250 civarında yazılmış olan Akkadlı Aargon un hikâyesinden alınmıştır.” [The Movie]

Hz. Musa’dan önce Hz. Yusuf’tan başlayalım.  Kur’an’da Tevrat ve İncil’in “aslen” Allah’ın vahyi olduğu ancak zamanla tahrif edildiği beyan edilir (muharref metin; doğrularla yanlışların karıştırıldığı, içerisinde doğrularla beraber yanlışların da bulunduğu metin demektir). Kuran’da Hz. Yusuf’un kıssası anlatılırken zamanının Mısır yöneticisi için “melik-kral-“ ifadesi kullanılır. Buradan hareketle Harun Yahya, Hz. Yusuf’un “firavunlardan” önce yaşadığını iddia eder ki biz de katılıyoruz.  Mısır’da firavunlar dönemi -ilk firavunun kim olduğu tartışmalı olmakla beraber- son bulgulara göre Narmer ile (eski krallık M.Ö. 3100-M.Ö. 2150) başlar. Dolayısı ile Hz. Yusuf M.Ö. 3100’den önce yaşamış olmalı. Kitabı Mukaddes’teki anlatıma göre İsrailoğulları Hz. Yusuf’tan sonra piramitlerin yapımında köle olarak çalıştırılmışlardır. Süreç oldukça uzun olmakla beraber bizim iddiamız şudur ki; [Müslüman dünyasında genel kabul Hz. Musa’nın II. Ramses (M.Ö. 1302–ö. M.Ö. 1212) zamanında yaşadığı yönünde olsa da] Hz. Musa,  (M.Ö. 2551M.Ö. 2528) yıllarında yaşamış olan Khufu zamanında peygamber olarak gönderilmiştir. Eski krallık, Hz. Musa zamanında firavun ve ordusunun kızıl denizde yok olmasından sonra çöküş dönemine girmiştir.

Dolayısı ile M.Ö. 2250 civarında yazılmış olan Akkadlı Sargon’un hikâyesinin Hz. Musa’nın hayat hikâyesinin uyarlanması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zeitgeist, “bu iddia çok fantastik ve mesnetsiz ve dahi bilim dışı” diyebilir. Tabi ya! Zeitgeist’in hiçbir delil göstermeksizin bütün bu anlatılanların, bütün bu kişilerin, mitoloji olarak, astrolojik alegori olarak anlatılması çok gerçekçi! Çok mesnetli! Ve son derece bilimsel!

Mısır hiyerogliflerinin mahiyeti hakkında tarihçilerin hemfikir olduğu bir gerçek var; bu metinlerde tarihi gerçekler çarpıtılarak yer almıştır. Firavunların memurları tarafından yazılmış olan bu “kutsal!” metinlerde firavunların olumsuz yönleri dile gelmediği gibi “gerçek çarpıtılmıştır” da. İşte size somut bir örnek; Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmış olan Kadeş Savaşı’nı kim kazanmıştır? Tartışmalı olmakla beraber Tarihi bilgiler Hititlilerin kazandığı yönünde. Ancak hiyerogliflere bakarsanız “Mısır büyük bir zafer” kazanmıştır.

İki devlet arasında yapılmış büyük bir savaşı dahi dürüstçe kayda geçirmemiş olan firavunun kutsal yazıcılarının “köle halkın” arasından çıkmış ve firavunu ve ordusunu alaşağı etmiş bir kişiyi kayda geçmelerini beklemek fazlası ile safça olur doğrusu.

Hiyerogliflere bakarak birinin, “Mısır’da Musa isminde bir peygamberin yaşadığı yargısı” bilim dışıdır iddiası, bizatihi “bilim dışıdır”. Böyle bir yargının bilimsel bir yargı olabilmesi için arkeologların “Mısır’da arkeolojik araştırmalar nihayete ermiştir” demeleri gerekir. Arkeolojik araştırmalar halen devam ederken ve elde edilen yeni bulgular kimi zaman “mevcut bilgilerimizin” değişmesine neden olurken gerçek şu ki; yukarıdaki iddia bilimin asli tabiatı olan “gelişimci vasfına aykırı” ve salt “ideolojiktir.” Daha da kötü olanı bu tür tavırlar bizatihi bilimi “ideolojikleştirmek”tedir. Darwin’in “teorisinin” dogmatik bir inanç sistemi halini alıp “Darwinizm”e dönüşmesinin nedeni de bilimin “ideolojikleştirilmesi”dir.

Zeitgeistin Amacı Nedir?

“Zeitgeist, Kuantum ve Kuran” isimli kitabın yazarlarına göre amaç; gerçeği örtmek. Şöyle ki ilk elden “dini” hedef almakla insanlarda bir “inkâr” psikolojisi oluşturulmak suretiyle belgeselin geri kalan kısımlarında anlatılanların da inkâr edilmesi amaçlanmış. Böylece Zeitgeist gerçekte sisteme hizmet ediyor olmakta. Bizce de Zeitgeist sisteme hizmet etmekte.

İki yönden:

1. Zeitgeist’in anlattıkları yeni bir şey değil. Özellikle Hıristiyanlık hakkında anlatılanlar akademik boyutta da halk boyutunda da yaygınlaşarak tartışılan ve bilinir hale gelen şeyler. Hıristiyanlıktaki bu gerçekleri gören insanlar “boşlukta” kalıyor; ya ateist oluyor ya da paganist. İşte Zeitgeist tam da bu noktada insanların “İslam” ile tanışmalarını engelleyip  paganist- ateist kitleler oluşturmak istemektedir. Addenum’un son bölümünde gerek sözlü ve gerekse –özellikle ve etkili bir şekilde- görsel olarak “bütün dinler” reddedilmiş.  Ki bu görsel anlatımla ateizm insanların bilinçaltına doğrudan doğruya “idealize” edilmekte.

Oluşturulan ateist-paganist kitlelerle kendilerinin de ifade ettiği gibi “dünyanın daha önce hiç görmediği büyüklükteki kitle eylemi başlatmak”. Oluşacak olan kaos ortamı sadece kendi tabirleri ile “beş bin dolarlık takım elbise giyen dünyanın gerçek teröristlerinin”  işine yarayacaktır.

Zeitgeist baştan sona çelişkilerle dolu; “toplumlar kurulmamıştır kendiliğinden oluşur” diyen birinin kendini “toplum mühendisi” olarak sunması pek de anlaşılır değil. Öyle görünüyor ki “dinler insanları yönetmek için icat edilmiştir” diyenler artık dinin yerine “teknolojiyi” koymak, insanları teknoloji ile yönetmek istemektedirler.

Teknoloji insanı mutlu kılacakmış! Teknoloji insanı mutlu kılamaz sadece “mekanik” boyutta insanın yaşamına kolaylıklar sunabilir.

Ve daha da önemlisi teknoloji git gide insanın özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hal almaktadır.

“Dinler insanları bölüp parçalar, kutuplaştırır” diyorlar. Oysa gerçek “tek olan hak dini” insanın bölüp parçaladığıdır. Ve işin daha ilginci, dinleri insanları kutuplara ayırmakla itham eden Zeitgeist’in kendisi de bizatihi bölücü ve kutuplaştırıcı hatta “çatıştırıcı”.  Zeitgeist şunu deseydi;“hangi dinden hangi etnik kökenden olursak olalım Venüs’te hep beraber yaşayabiliriz” daha tutarlı ve gerçekçi olurdu.

Esas olan farklılıkları reddetmek değil, farklılıklara saygı duymasını bilmek olmalı. Galiba Zeitgeist’in öngördüğü Venüs toplumunda “farklılıklar olmayacak”; insanın “mide ve bağırsağa” indirgendiği tek tipleştirilmiş diyebiliriz ki köleleştirilmiş bir insanlık olacak.

Zeitgeist insanları seviyor ama aynı zamanda insanları “kendilerini dinlemezlerse” dünyanın yaşanmaz bir hal alacağından, diktatörlüklerin kurulacağından ve insanların köleleştirileceğinden bahsediyor.

Yani şunu diyor; bizi dinlerseniz dünyanız “cennet olur” ama bizi dinlemezseniz dünyanız “cehenneme döner”. Tabi burada biz dünyanızı cehenneme çeviririz diye “tehdit” etmiyor. Her ikisi de sizin “tercihiniz” ve “eliniz ile işlediğinizin” sonucudur diyor.

İşte şimdi Zeitgeist tıpkı Tanrı gibi davrandı.

Yaradan şöyle demiyor mu: Ey insan! Benim sözümü tutar ve iyi bir insan olursan dünyan da cennet olur, ebedi hayatın da,

Ve eğer benim sözümü tutmaz kötülük işlemeye devam edersen dünyan da cehennem olur ebedi hayatın da.

Yaptığımız her iş sonsuzlukta yankılanır; birine gösterdiğimiz bir güler yüz cennette bir gül olarak karşılar bizi. Birine attığımız haksız bir tokat ise cehennemde tutuşturulmuş odun kümesi.

Yani, yanisi şu ki cennet de cehennem de insanın bu dünyadaki eylemlerinin ebedi hayattaki karşılığıdır.

Ve Yaradan insana hep seslenmiştir: Ey kulum! Ecel kapın çalıp, ölüm meleği karşına durup, artık vakit doldu demezden önce af dilersen, beni affedici olarak bulacaksın.

Sanal Sihirbaz

“Ve Hz. İsa; Luke 22-10’a göre havarilerin; ‘senden sonra bir dahaki paskalya nerede olacak diye sormaları üzerine’ İsa, ‘bir şehre gireceksiniz orada elinde testi ile su taşıyan bir adam göreceksiniz. Onu takip edin ve gireceği eve girin’ diye cevap verir.”

Zeitgeist’e göre burası astrolojik bir alegoridir. Oysa bu ifade gerçeğe işaret etmektedir;

İnsanlara su dağıtan adam Hz. Muhammed,

Ve onun girdiği ev Kâbe’dir.

Kâbe; inanan insanlar için toplanma yeridir,

Ve Kâbe’de yerine getirilmesi gereken görevlerden biri,

Hacılara “su dağıtmak” olan “sikaye”dir.

Hz. Muhammed vakti saatinde çıkarıldığı Mekke’ye,

Yeniden ve galip olarak döndüğü zaman,

Kâbe’nin görevlerinden “sikaye”yi (su dağıtıcılığını) üzerine aldı,

İşte insanlara su dağıtan adam Hz. Muhammed,

Ve onun girdiği ev Kâbe’dir.

O Kâbe ki dünyanın “altın oran” noktasıdır.

Zeitgeist antik toplumlardaki “sihirbaz”ın modern versiyonudur. Sihirbaz gerçeği çarpıtan kişidir, Zeitgeist de gerçeği sanal ortam da çarpıtan “sanal sihirbazdır”.

Bu gün yeryüzünde bir tek “Kur’an” nüshası vardır ve son peygamberin hayatı tarihçiler tarafından en ince detayına varana kadar kaydedilmiştir.

Eğer böyle olmamış olsa idi eminiz ki Zeitgeist Hz. Muhammed için de aynı astrolojik uyarlamayı yapardı.

Ama Kuran’ın safiyeti, Hz. Muhammed’in kayıtlara geçmiş hayatı, gerçekleştirdiği büyük devrim “burada” iken Zeitgeist çaresizdir.

Sonsöz

“Gerçeği otorite olarak kabul etmek yerine otoriteyi gerçek kabul edenler için bu çok zor olmalı.” [The Movie]

İşte bu ifade doğru; yanlış olan ise Zeitgeist iddialara inananların bu ifadeyi “dogmalaştırması”.  Öyle ki Zeitgeist iddialara “inanan” birine; “sen bir hakikate inanmıyorsun, bir yalana kanıyorsun” dediğiniz anda size yukarıdaki dogma ile karşılık verecektir. Kendisi gerçeği otorite olarak kabul ettiği için gerçeği görmüş, siz ise hala “otoriteyi gerçek olarak” kabul ettiğiniz için gerçeği göremiyorsunuz!

Bu cümle Zeitgeist iddialara inanan kişiler için Hasan Sabbah’ın haşhaşıdır.

Zeitgeist’e göre dinler insanlara masallar anlatmış ve onları bir  “ütopya-cennet-” vaadi ile kandırmıştır.

Soru şu: Ya Zeitgeist’in “Venüs projesi” ve anlattıkları neyin nesi?

İnsanları uyutmanın en güzel yolu onlara “gerçekler” eşliğinde ninniler söylemektir.

Tıpkı Zeitgeist’in yaptığı gibi. (Saim Erduru)

http://www.eilahiyat.com/index.php/arsiv1/ilahiyatci-yazarlar/89-saim-erduru/1449-zeitgeist-ve-ateizm-din-ve-nanc-i

http://www.eilahiyat.com/index.php/arsiv1/ilahiyatci-yazarlar/89-saim-erduru

 

This entry was posted on Salı, Kasım 20th, 2012 at 08:26 and is filed under *ÇOKTANRICILIK(Şirk). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 9 responses to “Zeitgeist Hareketi”

Why not let us know what you think by adding your own comment! Your opinion is as valid as anyone elses, so come on... let us know what you think.

 1. 1 On Ocak 20th, 2013, Hikmet said:

  İzlemeyenler için film hakkında kısa bir ön bilgi verelim.
  İLK BELGESEL ZEİTGEİST THE MOVİE ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. Birinci bölümde bir Hıristiyanlık ve Yahudilik eleştirisi yapılmaktadır. İkinci bölümde 11 Eylül Olayları’nın ABD tarafından yapıldığı iddia edilmektedir. Üçüncü bölümde ise perde arkasındaki bazı gizli güçlerin “tek dün¬ya devleti” oluşturmak için çaba gösterdikleri ileri sürülmektedir.

  İKİNCİ BELGESEL ZEİTGEİST ADDENDUM İSE DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. Addendum’un ilk bölümü para sisteminin nasıl ayakta durduğuna yönelik bir takım iddialarla başlamaktadır, ikinci bölümde kendisini “eko¬nomik tetikçi” diye tarif eden John Perkins isimli birisinin ABD’nin, İMF’nin ve Dünya Bankası’nın dünyayı nasıl sömürdüğüne ilişkin anlattıkları aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde Jacque Fresco isimli biri¬si “Venüs Projesi” diye adlandırdığı bir toplum projesinden bahsetmektedir. Dördüncü bölümse doğa ile insan arasındaki ilişkilere değinmekte ve insanın doğa ile bir ve bütün olması gerektiğini iddia etmektedir.

  Aslına bakılırsa Zeitgeist belgesellerinde bir tür sistem ve küreselleşme eleştirisi gerçekten de vardır. Söz konusu eleştirinin muhtevası aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Ama burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, Zeitgeist’ın meselelere bakış açısının, tam da bu küreselleşmenin kültürel sonuçlarından birisi olan New Age akımla¬rın bakış açısına tıpatıp benzemesidir. Lafı dolaştırmaya gerek yok. Zeitgeist, New Age kültürünün bir ürünüdür ve türünün bütün örnekleri gibi zırvadan ibarettir.

  Sondan başlayalım. Ekoloji, New Age akımların siyaset sahnesine çıkmalarında kilit bir role sahiptir. Zeitgeist Addendum’un doğa ile bütünleşme fikrine ayrılan son bölümü, böylesi bir sahneye çıkışın tipik örneklerindendir. Ünlü mistik Jiddu Krishnamurti’nin sözleriyle başlayan bu bölüm New Age öğretileri açık bir biçimde yansıtmaktadır. Buna göre doğada her şey birbiriyle ilişkilidir ve doğadan bağımsız bir şeyin olması mümkün değildir. Bütün evren ve dünya bir topluluktur; bu topluluğa insanlar kadar bitkiler, hayvanlar ve elementler de dahildir. İnsanla börtü böcek arasında bir fark bulunmamaktadır. Dünyayı tek bir organizma olarak gören yeni bir bilinç gelişmiştir. İçimizdeki tanrısallığı hissetmemiz, “bütünün parçası” olmayı öğrenmemiz, “koşulsuz sevgi” duymamız ve bütün bunları bir öğreti haline getirmemiz gerekmektedir.

  Zeitgeist’ın bu bölümünde savunulan fikirler New Age akımların hemen hepsi tarafından paylaşılan ortak bir yaklaşımın üzerinde yükselmektedir. Biyolojizm ya da biyolojik determinizm diye niteleyebileceğimiz bu yaklaşım, insan davranışlarım ve toplumsal ilişkileri açıklarken biyolojinin ilkelerini bir temel olarak kullanmaya çalışmakta, insan ve toplum ilişkilerini doğa yasalarına göre düzenlemeyi hedeflemektedir. Böylelikle kültür ile doğa arasındaki fark ortadan kaldırılmakta, insanın kültürü ve toplumsal var oluşu reddedilmektedir. Bir tür sosyal Darvincilik sayılabilecek bu yaklaşımın doğal sonucu toplumdaki eşitsizlikleri, ırkçılığı meşrulaştırmasıdır. Bu meşrulaştırma yüzünden günümüzdeki New Age akımlar ile 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve bu akımların selefi sayılan ezoterik akımlar faşizmle hep organik bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu konuda akla gelen ilk örnek taraftarlarınca Madam Balavatsky diye anılan ve Bazı ezoterizminin en bilinen isimlerinden olan Helena Petrovna Blavatsky’nin Batı kültürüne tarattığı “karma” öğretisi sayesinde Yahudilerin başına gelenlerin nasıl aklanmaya çalışıldığıdır. Nazilerle ilişkide olan ezoterik çevreler Yahudilerin başına gelenlerin geçmişte yaptıkları kötülükler nedeniyle olduğunu ileri sürmüştür. Buna karşı çıkmak evrenin yasaların karşı çıkmak anlamına gelmektedir. (Zeitgeist Ne Anlatıyor Derleyen: Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevi, S. 78-79)

 2. 2 On Kasım 5th, 2013, İsim (zorunlu) said:

  Yazık. Koca belgeselden bunları anladı ve yalnızca itiraz edecek şeyler bulduysanız yazık. Onca yararlı bilgi ve gerçek bir komploya karşı uyarı boşa gitmiş. Müslüman, bir yapıta ‘bunun neresi eğri’ gözüyle değil, bundan çıkarmam gereken ders, almam gereken pay nedir diye bakar.

 3. 3 On Aralık 22nd, 2013, isim said:

  Biraz olsun meteroloji konusunda araştırma yapsaydınız birazda belgeseli dikkatli izleyip bu makaleyi yazsaydınız daha mantıklı olurdu.

  1.si aynı belgeseli bende izledim.Ve paganlarla iç içe yaşayan bir toplumun birbiriyle etkilenmemesini göze almanız gerekir.Horus ve isa ikiside 25 aralıkta doğmuştur.ikisi de 12 havarisi vardır.ikisi de bakire bi anneden meydana gelmiştir.ikisini de kutsayan adamın adı yahuda dır.ikiside 3 gün ölü kaldıktan sonra dirilmiştir.ikisi de çarmıha gerilmiştir vs liste uzuyor.Bunlar şans eseri bir ihtimal diyorsun?

  2. si isa balıkmıdır mesihmidir güneşmidir ikilemlere düşmüssün.adamlar sen anlayasın diye şekile dökmüşler.isa güneştir.ve balık çağında dır.sonraki geçeceği evre kova çağıdır.

  3 ve son olarak ekinoks döneminde güneş 3 gün boyunca aynı noktadan doğar ve batar.bu nokta güneşin ölümü olarak bilinir ve haç şeklindeki yıldız kümesinin tam üzerine gelerek tekrar doğar.bil bakalım bu tarih ne zaman?isa nın doğum tarihi olan 25 aralık.

  3 yıldızdan kordinat hesabı yaparak dünyada nerde olduğunu bilebilecek kadar meteroloji bilgim vardır.ve anlatılanların hepsi doğrudur.

 4. 4 On Eylül 3rd, 2014, Orçun said:

  Şuku, analiz ve değerlendirmeyi beğendim. Aslında eksik bile kalmış. Bu zeitgeist’in incil ve tevrat’ı reddederken kur’an için ”ya o da onların devamı zaten” minvalinde bir tercih kullanma nedeni tüm dünyayı kur’an ile muhattap etmemek içindir. Zira kur’an ile gerçek anlamda muhattap olabilen insan bilgi kırıntılarını takip edecek yetiye sahip olduğunda büyük bir bilinçsel devrim vizyonuna sahip hale gelecektir. Bu devrimciler bizlerin içinden çıkacaktır elbette ama önce içimizdeki gerçekten düşünebline beyinleri kur’an ile gerçek anlamda muhattap etmeyi başarmamız gerekir. Bu kitap hicr suresinde uzaya gönderilecek araçların arkasından çıkan alev topuna kadar bilgi verir. Bilim teknik dergisidir demiyorum devasa bir işaret parmağıdır!

  Hümeze suresinde elektromanyetik dalgaları direkler içindeki ateş olarak öylesine bir şekilde anlatır ki ürperirsiniz. Veya kulaklarında ağırlıklar olması, gidin bir araştırın bakalım kulak denge konusunda ne işe yarar? O’nu atom altında yöneten sen misin? Bilgin ve ilgin oranında muhattap olabilirsin gerçeğe işte kulaklara koyulan ağırlık muhteşem bir anlatımdır. Veya 19’un nesnel gerçeklik ve bilgisayar adlı alete işaret edişi! Veya boynuna kuş olarak taktık denen tiroid bezinin sağ ve sol lobları? Tıpkı bir kuşun kanatları gibidir ve aynı zamanda açık bir kitap gibidir. Bir sonraki ayet oku kitabını der, hesap sorucu olarak nefsin yeter der!

  Tiroid bezini bir araştır bakalım vücudunda etkilemediği/denetlemediği bir yer var mı?

  Oğlum bu kitap alayınızın aklını alır, siz oyun sanıyorsunuz da tıpkı bir mantık sorusu gibi kelime kelime harf harf tefekkür ister bu kitap, ilim ile bilgi ile!

  Kaç yerinde gördün ilahilerle okuyun dediğini, kaç yerinde gördün şiirler şeklinde, edebii eser şeklinde okuyun diye. Ancak tam tersine ilim sahiplerine seslenilen her ayet özellikle belirtilir ve ilgili ilim kolunun sahiplerinin tefekkürü tespitleri beklenir! Onlara meydan okunur. Onun edebi bir eser tarzı inişi anlatımı kolaylaştırmak müteşabihliği apaçık muhkemleştirmek içindir.

  Bu kitap adamın aklını alır!

  Ayetlerin başındaki kasem/yeminler bir pusuladır, bazı ayetlerin sonlarındaki Allah’a ait sıfatlar da o pasajlara yön veren pusulalardır. Bunları bilmeden kur’an okuyan ”biz bu kur’an ı arapça olarak indirdik” ayetini dikkate almadan hakkında atıp tutan zerzevatlar neyi kaçırdıklarını bilselerdi eminim sürünürlerdi pişmanlıktan.

  Atomun gravitasyon etkisine kadar anlatır bu kur’an kafaları yersin, çapın yetmez, cürmün yetmez onu inkar etmeye! Yeterki anlamak/kavramak için oku.

 5. 5 On Eylül 13th, 2014, eylül said:

  tamam diyelimki belgeselde geçen hz. isa mitolojikte gerçeği yani kuranda geçen şekildeki doğru. kuranda da bakire meryemden doğduğu vs. yazmıyor mu? kuranda geçen kısmınında mitolojik olndan pek bi farkı yok. sadece kuranda onu ispiyonluyanın çarmıha gerildiği yazıyor gerisi aynı.

 6. 6 On Eylül 13th, 2014, eylül said:

  yukarıdaki yazıyı baştan sona okudum o belgesele cevap verebilecek en ufak bir gerçeklik çıkarmasını isterdim ama bu yazıda zeitgeist belgeselinin doğruluğunu kanıtlıyor. aksi ni desdekleyecek hiçbir kanıt yok

 7. 7 On Eylül 14th, 2014, admin said:

  Kur’an’da onu ispiyonlan kişinin çarmıha gerildiği bilgisi yoktur. Bu bilgi, tefsir yorumlarında geçer.

 8. 8 On Ekim 24th, 2015, Deniz said:

  Belgesele ilgili yazıyı tam okumadım çünkü direk din den başlamış olaya bu belgesleri hiç anlmadığını gösteriyor. Yorumlara gelirsek ağırlıkla din üzerinden yazılmış koskaca belgesi sadce din elştirsi olrak görmek bence yanlış sitem eleştirisi yapmışlar ve bence hepsi çok doğru şeyler dünyayi 3 5 büyük şiriketin yönetiğini artık biraz okuyan herkes anlar. çözüm konusuna gelirsek buda güzel bir yaklaşım var ama biz sosyalistler yılar önçe bu teşisi ve çözümü zaten önermiştik Adamlar dünyaya Kominizmi öneriyor.

 9. 9 On Şubat 27th, 2016, Mehmet said:

  Yorumlara bir göz attım Aman Allahım dedim.Yahu arkadaş bu belgesele inanıp İslama ve Kurana laf getiren beyinsizlere sesleniyorum bu belgesel kimlerin onayını aldı,finansörleri kimlerdir,hangi spürilistlerce kurgulanmış,neden Kuran gibi bir kitabı indirgeyen üslupla anlatıyor hatta hiç değinmiyor…Lafa gelince alayınız elit,sosyalist,marksist-lehinistiniz.Sscbyi de bu belgeseli yaptıran adamlar kurdu biraz sorgulayın.Kendilerini böyle kontrollü ifşa ediyor adamlar bunlar iblise yani lucifera hizmet eden bir guruptur.İsanın doğumu gayet gerçektir meryem çift cinsiyettir Kuranı beyniyle okuyan ve doğru kişilerden araştıran bilir.Bu belgesele umut bağlayan din düşmanları acaba tevhidin ne olduğunu bilmezler mi,İslamı tasavvuf mu sanıyorlar anlamadım…Eleştirinin ne eksiği ne fazlası vardır horus ile İsa bam başkadır Kurana göre bu adamlar şayet başarılı olmuşlar ki ahali bu safsataları savunuyorlar.

Yorum Yaz