-
15th Aralık 2008

Şirk ve Tevhid Çizgisi

ŞİRK VE TEVHİD ÇİZGİSİ

Tarih boyunca insanlar, Allah’ın yaratıcı (var ve bir) olduğunu doğrudan peygamberlerden ve ilahi kitaplardan öğrenmediler. Peygamberlerin ve ilahi kitapların izleri elbette kendilerine yansıdı. Ancak iç ve dış etkenler(27Neml/93 41Fussilet/53 42Şura/30) daha belirleyici idi. Peygamberlerle ve ilahi kitaplarla beraber daha bilinçlendiler, bu inançları daha da güçlendi. Peygamberler ve ilahi kitaplar insanlara, yalnızca Allah’a kulluk edilmesini, başka ilahlık yakıştırılanlara bağlanılmamasını, Allah’ın yalnızca tek ilah olarak görülmesini öğrettiler. Putperestlerin Allah’ı yaratıcı olarak bilmeleri, konunun peygamberler ve ilahi kitaplardan bağımsız geliştiğinin bir göstergesidir. Hz. Muhammed dönemindeki putperestler de dâhil, yeryüzündeki hemen hemen tüm din mensupları Allah’ın yaratıcı (var ve bir) olduğunu bilmekte ve bunu kabul etmektedirler:

43Zuhruf/87-Eğer onlara, (Allah’tan başka varlıklara tapanlara,) kendilerini kimin yarattığını sorsan hiç tereddütsüz “Allah!” derler. Peki, neden bu (apaçık gerçekten) sapıyorlar! 43Zuhruf/88-Ve Peygamberin: “Ya Rab, bunlar inanmayan bir halktır,” demesini de (Allah biliyor).

23Mü’minun/84-89-“(Putperestlere) De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yeryüzü ve onda bulunanlar kime aittir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?” de. De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” de. De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?” de.

29Ankebut/61-63-“ Andolsun, eğer onlara(putperestlere), “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”

8Enfal/31-32“ Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, “Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” dediler. Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir” demişlerdi.”

—————————————o——————————————

Şirk, vazgeçilmediği zaman en affedilmez günah ve suçtur:

4Nisa/48-“ Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”

 

Şirki, peygamber bile işlese iyi davranışlarını geçersiz kılar:

6En’am/88-“ İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar (peygamberler) da Allah’a ortak(şirk) koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.”

39Zümer/65-“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak(şirk) koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”

 

Şirk, kişiyi bütün ilahî değerlerden yoksun bırakır:

5Maide/72-“Kim Allah’a ortak(şirk) koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”

 

İlahî kitaptaki ilk ilahî buyruk ve ilahî yasak “şirk” olarak gösterilmiştir:

4Nisa/36-“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak(şirk) koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”

17İsra/22-23-“Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”

 

“Yalnızca Allah’ı tek ilah görme” ilkesi, bütün peygamberlerce bilinen ve bildirilen, ilk ilahî buyruk ve ilahî yasaktır:

21Enbiya/25-“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.”

16Nahl/36-“Andolsun biz, her topluma, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan(ilahlık iddiasında olanlardan) kaçının” diye peygamber gönderdik…”

—————————————o——————————————

ŞİRK, “ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR” ilkesini çiğnemektir-6En’am/19 9Tevbe/31

Kelime-i tevhid, “Allah vardır ve birdir” olmadığı gibi “Allah’tan başka varlık yoktur” veya “Allah’tan başka Allah yoktur” demek değildir.

İslam, din belirleme hak ve yetkisini yalnızca Allah’a vermektir. Din, yalnızca haramlarla ifade edildiği gibi haram, helal ve farzlarla da ifade edilir.

Din gönderme, peygamber seçme ve dini esasları belirlemede Allah’ın ortağı yoktur. Bu konuda Kuran’da şöyle buyrulmuştur: “Şüphesiz ki Kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a ait görerek kulluk et.”(39Zümer/2)

6En’am/148-Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de, babalarımız da ortak koşmazdık; hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

16Nahl/35-Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık; O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

6En’am/150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.” 6En’am/151-De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın…

10Yunus/59-60-“De ki: “Gördünüz mü, Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız.” De ki: “Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah’a yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.”

42Şura/21-Yoksa onlar, Allah’ın asla izin vermediği şeyleri kendileri için (hukuki ve) ahlaki bir yükümlülük (din) haline sokan sözde ilahi ortakları mı var? Nihai hüküm ile ilgili (Allah’ın) bir kararı bulunmasaydı, onlar arasında her şey (bu dünyada) hükme bağlanmış olurdu ama zalimleri (öteki dünyada) acı bir azap beklemektedir.

Allah’tan başka dinî ilkeleri (haram, helal, farz) belirleyen yoktur. BU KONUDA BİR YETKİ PAYLAŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Tüm peygamberler dinî, ilahî kitaptan öğrenmişlerdir. Peygamberlerin veya din bilginlerinin din koyma (haram, helal, farz belirleme) yetkileri yoktur. Allah, bu konuda hiç kimseyi yetkisine ortak kılmamıştır. Din belirleme hak ve yetkisini Allah’tan başkasına vermek, dinî ilkeleri belirleme konusunda sanki Allah’ın ortağı varmış gibi bir anlayışı getirmektedir. Oysa Allah’ın insana hitap etme amacı, ona dinî ilkeleri öğretmektir. Allah’tan başkasına ilahlık yakıştırmak şirk olarak tanımlanmıştır. Fazladan ilahî buyruklar veya yasaklar türetmek ya da ilahî buyrukları geçersiz kılmak insanların özgürlüğünü kısıtlar ve onları mutsuz kılar.

Allah’ın bildirdiği ilahî buyruklar veya yasaklar insan özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, geliştirici ve genişleticidir. Oysa insanların din adına türettiği buyruklar ve yasaklar, özgürlükleri daraltıcıdır. Örneğin, Allah; cana kıymayı, çalmayı, zulmü, haksızlığı, kula kulluğu haram kapsamına almıştır. Bunlarla insanlar yaşam hakkı ve mal güvenliğine sahip olacak; onurları korunacak ve özgürlükleri artacaktır. Hindular sığır grubu etini yemeyi, Hristiyan ve Budistler ruhban sınıfı için evlenmeyi, Katolikler boşanmayı dinî bir sakınca görmekle, insanların özgürlüklerine kısıtlama getirmişler ve mensuplarını mutsuzluğa sürüklemişlerdir.

—————————————o——————————————

Din belirleme hak ve yetkisini hem Allah’a, hem de Allah’tan başkasına verenler, Allah’ın helal kıldığını haram ve haram kıldığını helal kıldıkları zaman ilahi hak ve yetkiye birilerini ortak kılmış olurlar.

Allah hakkında (din konusunda) yalanlar uydurmak (iddialar ortaya atmak) veya uydurulan bu yalanlara inanmak, ilahi kitabı tek ve yetkin kanıt olarak görmemek(6En’am/19), ilahi kitabı yeterince doğru tanımamak(6En’am/20) ve bilerek veya bilmeyerek en büyük zulüm olan şirki işlemektir(6En’am/21-23):

16Nahl/116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü “Şu helâldir, şu haramdır,” demeyin, yoksa Allah hakkında yalan uydurmuş (Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar ise kurtulamazlar.”

6En’am/19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi(kanıtı) kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; vebu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

6En’am/20-“Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (Kur’an’ı) kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar.

6En’am/21-“Allah hakkında yalan uyduran, ya da O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler de kurtuluş yüzü görmezler.

6En’am/22-Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.

6En’am/23-Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar (müşrikler, çoktanrıcılar, putperestler) değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır.

6En’am/24-Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilâhları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?”

6En’am/25-“İçlerinden, (Kur’an anlatırken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.

6En’am/26-Onlar başkalarını ondan (Kur’an’dan) engellerler, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helâk ediyorlar.

6En’am/27-Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak” dedikleri vakit (hâllerini) bir görsen!

—————————————o——————————————

3Al-i İmran/105: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilaf edenler (ayrılığa düşenler) gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.

Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinden hadis alırsanız, doğruyu bulursunuz. Ümmetimin ihtilâfı sizin için rahmettir.” (el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:64; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1:210-212; Beyhaki, er-Risaletü’l-Eş’ariyye)

Kuran’da Allah’ın “ihtilaf edenlere azap vardır” bildirisine rağmen, “ümmetimin ihtilafı rahmettir” sözünü peygamber adına uyduran ve bu anlayışı savunanlar, böylelikle din adına içine düştükleri çıkmazları, uydurmalarını ve ihtilaflarını meşrulaştırma yoluna gitmişlerdir. Allah’ın hükmünün yeterince açık olmadığı ya da her yöne çekilebilecek kadar bulanık olduğu iddialarıyla Kuran’ı eksik ve anlaşılmaz görüp İslam’a başka dayanaklar aramanın bir sonucudur. Görüldüğü gibi diledikleri hadisleri, doğruluğunu incelemeksizin ikincil derecede hadis kitaplarında bile geçse dinin en temel konularına referans olarak almışlardır.

—————————————o——————————————

Allah hakkında yalanlar nasıl uydurulmaktadır?

İnsanlar din adına, Allah adına bir şeyleri meşru veya gayri meşru, haram-helal, dinden veya dindışı göstermektedirler:

16Nahl/116-Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, “Şu helaldir”, “Şu haramdır” demeyin. Yoksa Allah hakkında yalan uydurmuş (Allah hakkında yalan iftira atmış) olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.”

10Yunus/59-60-“De ki: “Gördünüz mü, Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız.” De ki: “Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah’a yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.”

 

Yiyecekler konusunda yalnızca dört şey haramdır:

6En’am/145-De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Din konusunda ortaya konan her ilke ve temel dinî kural, mutlaka ilahî kitaba dayanmalıdır. Örneğin, altın yüzük takmak veya ipek giymek, midye-karides gibi birtakım deniz ürünleri, haremlik-selamlık, müzik, resim ve heykel gibi konularda türetilmiş haramlar ilahî kitaba dayanmamaktadır.

 

DÜNYALIK DEĞERLER HARAM DEĞİL: 7A’raf/32-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz.”

 

DENİZ ÜRÜNLERİ HELAL: 5Maide/96-“ Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı…”

 

6En’am/150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.”

6En’am/106-“Sen, Rabbinden sana vahyedilene (Kur’an’a) uy. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.”

7A’raf/3-“ Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. Onu bırakıp başka dostlara(evliyalara) uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!”

—————————————o——————————————

Adiyy İbnu Hâtim anlatıyor: “Boynumda altından yapılmış bir haç olduğu halde Resûlullah(a.s.) ‘a geldim. Bana: “Ey Adiy boynundan şu putu çıkar, at!” dedi ve arkadan şu ayeti okuduğunun farkına vardım: Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını), din adamlarını (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesihi rab edindiler. Oysa tek olan Allah’tan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ibadete layık ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden münezzehtir.” (9Tevbe, 31)

Adiyy İbnu Hâtim bu ayeti kerimeyi duyunca Rasulullah’a: “Onlara (rahiplerine) ibadet etmiyorlar ki!” dedi. Bunun üzerine Rasulullah: “Onlar Allah’ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?” diye sorunca; Adiyy İbn Hatem: “Evet” dedi. Rasulullah: “İşte böylece onlara ibadet etmiş oluyorlar” diye cevap verdi. (Tirmizi, Tefsir, Berâe, 3094-3095)

 

Hadisi dikkatlice irdelersek;

Allah Resulü Adiyy İbn Hatim’e, “Ey Adiy boynundan şu putu çıkar, at!” demiştir. Oysa biliyoruz ki Hristiyanlar ‘haç’ın yaratıcılığına veya ‘haç’ın Allah olduğuna inanmamaktadırlar. Ancak Hristiyanlar haçı putlaştırmaktadırlar. Demek ki “put”tan amaç, bir nesneyi putlaştırmaktır.

Allah Resulü Adiyy İbn Hatim’e altın takmasından dolayı çıkışmamıştır.

Allah Resulü Adiyy İbn Hatim’e, ‘haham ve rahiplere ibadet edildiğinden’ söz etmiştir.

Allah Resulü Adiyy İbn Hatim’e, ‘haham ve rahiplerin rablaştırıldığından’ söz etmiştir.

Allah Resulü Adiyy İbn Hatim’e, ‘Allah’a şirk koşulduğundan’ söz etmiştir.

Adiyy İbn Hatim, dinî otoritelere ibadet edildiği, onların rablaştırıldığı ve böylece Allah’a ortak (şirk) koşulduğu gerçeğini kabul etmek istememiştir.

Allah Resulü; kulluğu, rablaştırılmayı ve şirki ‘haramı helal’ helali haram’ kılmaya bağladığına tanık olmaktayız.

Elbette ki Allah Resulü, Allah’ın indirdiği ilahi kitabı okuyarak, inceleyerek bu sonuca varmıştır. Çünkü Kur’an’da, Allah’a karşı yalan uydurmanın (iftira atmanın) şirk olduğunu bildirmiştir. Ama onlar öldükten sonra bile, “Hayır, biz dünyada müşrik değildik, bizler doğru yoldaydık” diye iddia etmişlerdir:

“Şu bizim kavmimiz Allah’tan başka ilahlar edindiler. Bari bu ilahlar konusunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı?” (18Kehf suresi, 15)

 

9Tevbe/31-“(Yahudiler) Allah’ın yanı sıra toplumsal liderlerini (hahamlarını); (Hıristiyanlar) da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh’i (İsa’yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.

9Tevbe/32-Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: Fakat Allah (bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasına irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!

9Tevbe/33- Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.

9Tevbe/34- Siz ey imana erişenler! Bilin ki, toplumsal liderlerin (hahamların) (Hristiyanlar) dini otoritelerin(rahiplerin) çoğu, insanların mallarını haksızca yiyor ve (onları) Allahın yolundan alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüşü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara (sonraki hayat için) çok çetin azabı müjdele:

61Saff/7-İslam’a çağrıldığı halde, Allah’a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.

61Saff/8-Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: Fakat Allah (bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasına irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!

61Saff/9- Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.

Allah Resulü’nün yaşadığı dönemde Roma İmparatorluğu’nda Hıristiyanlık resmi din olarak kabul edilmiş olsa da ne yazık ki bu din pagan (çoktanrıcı / müşrik) öğretiler çerçevesince şekillenmiştir. Yahudiler genel olarak dini birtakım hurafelere ve şekilciliğe bürümüşlerdir. Allah’ın buyruklarının yanısıra dinî otoritelerin (hahamların) ve toplumsal liderlerin görüşlerini de din olarak görmekteydiler. Yahudiler de din adamlarını (hahamları), Hıristiyanlar da rahiplerini ilahi yetkilerle donatarak putlaştırmaktaydılar. Bu durum Kur’an’da Allah’ın yanısıra dinî ve dünyevî otoritelere tapmak, onlara kulluk etmek, onlara da ilahlık yakıştırmak biçiminde ifade edilmiştir.

“(Yahudiler) Allah’ın yanısıra bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i (İsa’yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.” (9Tevbe suresi, 31)

Allah’ın bildirdiğine göre, o günkü dinî ve dünyevî otoritelerin pek çoğunun öne çıkan iki niteliği vardı:

 

a)YİYİCİLİK ve STOKÇULUK,

b)ALLAH YOLUNDAN ENGELLEYİCİLİK(YASAKÇILIK/UYDURMA GÜNAH VE HARAM ÜRETİCİLİĞİ)

 

“Ey inananlar, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve (insanları) Allâh yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allâh yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele!” (9Tevbe, 34)

YİYİCİLİK ve STOKÇULUK: Haksız kazançla insanların mal varlıklarıyla geçiniyorlardı. Haksız kazançla elde ettiklerini biriktirerek toplumda bir ekonomik güç oluşturuyorlar ve bu yolla uydurdukları hurafeleri yayma imkanı buluyorlardı.

YASAKÇILIK: Halkı “şu haram, bu haram, bu günah” diye köşeye sıkıştırıyorlardı. Allah’ın serbest bıraktığı pek çok şeyi “haram” “günah” adı altında insanların kullanmasına izin vermiyorlardı. Yahudilerin din adamlarının pek çoğu helali haramlaştırma eğilimi içindeydiler. Örneğin cumartesi günüyle ilgili olarak bazı yiyecekleri haram kılmışlardı. Hristiyanlar ise domuz eti ve içki gibi bazı haramları helal görme eğilimdeydiler.

Sağlam bir delile (vahye) dayanmadan bir şeylerin haram olduğunu iddia etmek Allah’a iftira atmak, din konusunda yalanlar uydurmaktı. Allah “DİN KOYUCUDUR” demek, Allah “HARAM-HELAL KOYUCUDUR” demekti. Kendi kafalarından haramlar koyanlar Allah’a şirk koşmaktaydılar. Çünkü uydurma günah, yasak ve haram algılamaları, insanların temel hak ve özgürlüklerini haksız yere kısıtlamaktadır. İnsanlar, aslında ‘günah’ veya ‘haram’ olmadığı halde bir şeylerin ‘günah’ veya ‘haram’ olduğuna inanınca artık onu yemekten, içmekten, kullanmaktan vazgeçmektedir. Oysa insanların huzur ve mutluluğu Rabbimizin helal kıldıklarından yararlanmak, haram kıldıklarından kaçınmaktan geçmektedir. Nitekim Rabbimiz, bilip bilmeden, sağlam dayanağı olmadan haram helal türetmeyi Allah’a iftira olarak tanımlamıştır:

“De ki: Allah’ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki: Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı atıyorsunuz?

Allah’a karşı yalan uyduranların (iftira atanların) kıyamet günü (âkıbetleri) hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.”(10Yunus, 59-60)

—————————————o——————————————

Allah’tan başkasına, ister melek, ister peygamber, ister iyi bir insan olsun, tanrılık (ilahlık) yakıştırılması asla doğru değildir. Hiçbir insan kusursuz, yanılmaz veya unutmaz değildir, Allah’tan başka kimsenin günahları bağışlama yetkisi yoktur.

Allah’a ait nitelikleri başkasına yakıştırmak, onu putlaştırmaktır. Her şeyi (gaybı-geleceği, gizliyi ve açığı) bilen, gören, duyan; , insanüstü ve doğaüstü her şeye güç yetiren, sonsuz güç ve kudret sahibi, eşsiz-benzersiz, ölmez-ölümsüz, yanılmaz-unutmaz, kusursuz- sorgulanamaz tek gerçek (hak) kutsal yalnızca Allah’tır. Bu nitelikleri Allah’tan başkasına yakıştırmak insanı küçük düşürür.

7A’raf/29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini Allah’a ait görerek O’na dua edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”

Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu söylerler. Onlar, bu iddialarıyla İsa’nın Allah’ın biyolojik oğlu olduğunu amaçlamazlar; genel olarak şunu kastederler: İsa’nın, Allah’ın yanında özel statüsü vardır, Allah’a ait yetkilere o da sahiptir. O, her şeyi görür, duyar, bilir. Her şeye güç yetirir. Allah’ın yanında tam yetkilidir. İnsanları her türlü olumsuzluklara karşı koruma ve Cennet’e gönderme konusunda tam yetkilidir. Evrende, ilk önce İsa yaratılmış, evrendeki tüm varlıklar da İsa için yaratılmıştır. Bu abartılı nitelemelerle, İsa’ya Allah’la benzer nitelikler yakıştırılmış ve hatta çoğu, ona Allah veya başmelek demekten çekinmemişlerdir. Bu nitelemeler Kilise hiyerarşisindeki astlara da inmiştir. Papa ve pek çok aziz de, ilahî niteliklere sahip ve günahsız olarak kabul edilmektedir. Hz. Muhammed veya evliya gibi kutsallık yakıştırılan birtakım insanların da Allah’a ait niteliklere sahip olduğunu iddia etmek onlarla benzer özellik taşımaktadır. Onların dünyada yaşayan insanlara tasarruflarının olduğunu iddia etmek veya öldükten sonra Allah’ın yanında tam yetkili olduklarını iddia etmek bu abartılı nitelemelerin bir sonucudur.

Büyü ve fal inancı, türbelerden medet beklemek, birtakım nesnelere doğaüstü ilahî güç (kutsallık) atfetmek, İslam’ın asla onaylamadığı bir savruluştur. Bazı günlerde, gecelerde, aylarda, zamanlarda, yerlerde, eşyalarda, nesnelerde, sularda, ağaçlarda, bitkilerde, sayılarda, kâğıtlarda, kitaplarda vb. kendi doğal durumu dışında ilahî güç olduğu vehmi benzer sorunları tetiklemekte; Allah bilincinden uzaklaşmak, pagan öğretilere kapı aralamaktadır.

 

42Şura/11-“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

21Enbiya/23-“O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.”

20Taha sures, 52-“…Benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz.”

2Bakara/20-“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (2Bakara, 106,109,148,259,284; 3Al-i İmran suresi,26,29,165,189; 5Maide/17,19,40,120 6En’am/17; 8Enfal/41; 9Tevbe/39; 11Hud/4; 16Nahl/77; 24Nur/45; 29Ankebut/20; 30Rum/50; 33Ahzab/27; 35Fatır/1; 41Fussilet/39; 42Şura/9; 46Ahkaf/33; 48Fetih/21; 57Hadid/2; 59Haşr/6; 64Teğabun/1; 65Tahrim/12; 66Tahrim/8; 67Mülk/1)

2Bakara/20-“… O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (2Bakara/231,282; 4Nisa/32,176; 5Maide/97; 6En’am/80; 6En’am/101; 7A’raf/89; 8Enfal/75; 9Tevbe/115; 20Taha/98; 24Nur/35,64; 29Ankebut/62; 33Ahzab/40,54; 42Şura/12; 48Fetih/26; 49Hucurat/16; 57Hadid/3; 58Mücadile/7; 64Teğabun/11; 65Tahrim/12)

4Nisa/33-“…Şüphesiz Allah her şeye şahittir.” (5Maide/117; 22Hacc/17; 33Ahzab/55; 34Sebe’/4741Fussilet/53; 58Mücadile/6;85Buruc/9)

4Nisa/85-“…Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.” (33Ahzab/52)

6En’am/102-“…O herşeye vekildir.” (11Hud/12; 39Zümer/62)

11Hud/57-“…Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.” (34Sebe’/21)

18Kehf/45-“…Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.”

67Mülk/19-“…Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.(basîr)”

 

10Yunus/18-“Allah’ın yanı sıra, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır (kayırıcılarımız, kurtarıcılarımız)” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.”

2Bakara/255-Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.

27Neml/65-De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”

6En’am/50-De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”

—————————————o——————————————

Peygamberler, Allah’ın buyrukları dışına çıkmamışlardır:

5Maide/116-Ve işte o zaman Allah, “Ey İsa, ey Meryem oğlu!” dedi, “Sen insanlara, ‘Allahtan başka tanrılar olarak bana ve anneme kulluk edin dedin mi?” (İsa) cevap verdi: “Sen yücelikte sonsuzsun! (Söylemeye) hakkım olmayan bir şeyi hiç söyleyebilir miyim? Bunu söylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, halbuki ben Senin Zatında olanı bilmem. Şüphe yok ki, yaratılmış varlıkların idrakini aşan her şeyi tam bilen yalnız Sensin.”

5Maide/117-“Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk (ibadet) edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin.”

6En’am/88-“ İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar (peygamberler) da Allah’a ortak(şirk) koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.”

39Zümer/65-“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak(şirk) koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”

3Al-i İmran/79-Allah’ın vahiy, sağlam muhakeme ve peygamberlik bağışladığı hiç kimsenin bundan sonra halkına, “Allah’ın yanı sıra bana da kulluk edin!” demesi düşünülemez; aksine, (onlara şöyle öğüt verir): “ilahi kelamın bilgisini yayarak ve kendiniz (onu) derinlemesine inceleyerek Allah adamları olun!”

3Al-i İmran/80-O, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz, Müslüman olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?

46Ahkaf/9-De ki: “Ben (Allah’ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım”.

—————————————o——————————————

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLARA 100 ÖRNEK

KONULAR Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
1. Abdestin farzları kaçtır? 4 7 6 7
2. Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? 18 8 30 20
3. Kan akması abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır
4. Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet
5. Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? 12 3 5 8
6. Gusül abdestinin farzları kaç tanedir? 11 5 3
7. Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır? 7 4 5 6
8. Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir? Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür. Tevbe etmezse öldürülür. Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür. Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür.
9. İçki içilmesinin cezası kaç değnektir? 80 80 40 80
10. İçki kokan veya kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı? Hayır Evet Hayır Hayır
11. Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçılarına verilebilir mi? Evet Hayır Hayır Hayır
12. Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hayır Evet Evet Evet
13. Sakalı kesmek haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet
14. Tavla oynamak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet
15. Satranç oynamak haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet
16. Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Mekruh Helal Haram Mekruh
17. Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
18. Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Mekruh Helal Helal Haram
19. At eti yemenin hükmü nedir? Mekruh Haram Helal Helal
20. Midye yemenin hükmü nedir? Haram Helal
21. İstiridye yemenin hükmü nedir? Haram Helal
22. İstakoz yemenin hükmü nedir? Haram Helal
23. Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram
24. Kartal eti yemenin hükmü nedir? . Haram Helal Haram Haram
25. Yarasa eti yemenin hükmü nedir? Haram Mekruh Haram Haram
26. Karga eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
27. Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Hayır Evet Hayır Hayır
28. Ölü havvanın derisi helal midir? Haram Helal Haram Helal
29. Pislikte beslenen hayvanların eti helal midır Helal Haram
30. Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal Haram
31. Beyt-i Tavaftan önce abdest almak nedir? Vacip Farz Farz Farz
32. İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Vacip Farz Farz Farz
33. Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Sünnet Sünnet Vacip
34. İlk iki rekatta Fatiha’dan sonra sure okumak nedir? Vacip Mübah Sünnet Sünnet
35. Fatiha’dan evvel Besmele çekmek nedir? Sünnet Mekruh Farz
36. Namazda ayakların arası ne kadar açık olmalı? 4parmak 2 karış 1 karış 2 karış
37. Vitir namazının hükmü nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet
38. Namazda selam almak abdesti bozar mı? Evet Hayır
39. Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır? 40 kulaç 1 kulaç 3 kulaç 3 kulaç
40. Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı? Evet Hayır Hayır Evet
41. Namazda hatayla yanlış bir kelime geçerse namaz bozulur mu? Evet Hayır Hayır Hayır
42. Namazda af ve of demek namazı bozar mı? Evet Hayır Evet Evet
43. Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir? Evet Hayır Evet Hayır
44. Eti yenen hayvanların menisi necis midir? Evet Evet. Hayır Hayır
45. Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır? Hayır Hayır Evet Evet
46. Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır? Hayır Evet Hayır Evet
47. Misvak kullanmak sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet
48. Abdestte başın üç defa mesh edilmesi sünnet midir? Hayır Hayır Evet Hayır
49. Abdestte kulakların içten ve dıştan meshi sünnet midir? Evet Evet Evet Hayır
50. Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir? 1 1 3 1
51. Kadınlık veya erkeklik organına dokunmak abdesti bozar mı? Hayır Evet Evet Evet
52. Namazda kahkahayla gülmek abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır
53. Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet
54. Abdest şüphe ile bozulur mu? Hayır Evet Hayır Hayır
55. Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir? Evet Evet Hayır Hayır
56. Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu? Evet Evet Hayır Hayır
57. Arapça bilmeyen kimsenin kendisi için ezanı kendi dilinde okuması caiz midir? Hayır Hayır Evet Hayır
58. Ezanda niyet şart mıdır? Hayır Evet Hayır Evet
59. Ezan ve kamet esnasında selam almak caiz midir? Hayır Hayır Hayır Evet
60. Fatiha suresi okunmadan kılınan namaz geçerli olur mu? Evet Hayır Hayır Hayır
61. Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir? Farz değildir 1 tarafa vermek farzdır 1 tarafa vermek farzdır 2 tarafa Vermek farzdır
62. Erkeğin avret yeri neresidir? Göbeği ile

diz kapağı

arası

Ön ve arka uzuvları Göbeği ile diz kapağı arası Göbeği ile diz kapağı Arası
63. Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir? ½ 2/3 Az da olsa Olur Az da olsa Olur
64. Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi? Hayır Evet Evet Hayır
65. İhramlı iken hacda ölen kişinin üstüne hoş koku sürülüp başı örtülür mü? Evet Evet Hayır Hayır
66. Cenaze namazını kimin kıldırması gerekir? Sultan Devlet Başkanı Kıldırması vasiyet edilen kişi Velisi Kıldırması vasiyet edilen kişi
67. Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz? 5 3 Her vakille kılınabilir 3
68. Ölü gömülmek için, öldüğü yerden başka bir yere nakledilir mi? Evet Evet Hayır Hayır
69. Oruç için dil ile söyleyerek niyet etmek şart mıdır? Evet Evet Hayır Evet
70. Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır? Evet Hayır Evet Evet
71. Kan aldırmak orucu bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet
72. Zekatın farz olması için hangi mallardan borçlu olmak şarttır. Zirai ürün dışındaki mallardan Altın ve gümüş Böyle bir şart yoktur Bütün mallardan
73. Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır
74. Kağıt paradan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Evet Hayır
75. Ticari bir eşyanın zekatının farzları kaçtır? 4 5 6 2
76. Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir? 1/5 1/5 1/40 1/40
77. Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır
78. Balın zekatını vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Evet
79. Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Hayır Hayır
80. Zeytinin zekatını vermek gerekli midir? Evet Evet Hayır Evet
81. Kiralanan ve emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır? Hayır Evet Evet Evet
82. Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır? Hayır Evet Hayır Hayır
83. Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır? Koyun 1

Keçi 1

Koyun 1

Keçi 1

Koyun 1

Keçi 2

Koyun ½

Keçi 2

84. Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebir mi? Hayır Evet Evet Hayır
85. Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gitmeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir? Evet Hayır Evet Evet
86. Haccın şartı kaç tanedir? 2 4 5 4
87. Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
88. Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
89. İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet
90. Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir? Hayır Hayır Evet Hayır
91. Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
92. Ölen bir kişinin borçları ödenmeli midir? Hayır Evet Evet Hayır
93. Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir? 1/5 Hiç Hiç Hiç
94. Bir araziyi gasp edip eken kimse çıkan ürünün sahibi midir? Evet Evet Evet Hayır
95. Yapılan bir sözleşmeyi değiştirme veya feshetme süresi ne kadardır? 3 gün İhtiyaç gereği

kadar

3 gün Anlaşma ile belir-

lenir

96. Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Öldürülür, eti

yenmez

Öldürülmez, eti

yenebilir

Öldürülmez, eti

yenebilir

Öldürülmesi gere-

Kir

97. Terketmek, hapsetmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle bir kişiyi öldürmek, kasten öldürmek gibi midir? Hayır Evet Evet Evet
98. Bir kadının hakimlik yapması caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
99. Köpek necis bir hayvan mıdır? Hayır Hayır Evet Evet
100. Müezzin okuduğu ezandan dolayı ücret alabilir mi? Hayır Evet Evet Hayır

KAYNAKLAR:1)İSLAM FIKHI ANSİKLOPEDİSİ-PROF.VEHBE ZUHAYLİ 2)IV MEZHEBİN FIKIH KİTABI 3)GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FETVALAR 4)MEZHEPLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE İÇTİHAT MESELESI 5)TAM İLMİHAL-H. HİLMİ IŞIK 6)ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN İLMİHAL KİTABI

 

 

İLAHİYATÇILAR VEYA DİN ADAMLARI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR: KONULAR
1. Uğursuzluk var mı?
2. Büyünün geçerliliği
3. Nazar ve nazar boncuğunun doğruluğu- Nazar ve yıkanma-Nazar ve duası
4. Mesih ve mehdi inancı
5. Hızır inancı: Hızırın yaşayıp yaşamadığı
6. Deccal inancı
7. Cehennem ateşinin geçici olduğu
8. Evliyaların gücü
9. Türbelerden medet ummanın doğru olup olmadığı
10. Kabirdekilere tevessül (yüzü suyu hürmetine, vesile kılma)
11. İnsanların gaybı bilmesi
12. Kader ve kadercilik inancı
13. Saçın telinin görünmesinin ateşle cezalanması
14. Peygamber Kâinatın efendisi mi?
15. Hadislerin bağlayıcılığı (haram, helal ve hüküm koyması)
16. Kainatın Hz. Muhammed Peygamber için yaratılıp yaratılmadığı
17. Peygamber’i rüyada görme ve oradaki sözlerin bağlayıcılığı
18. “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisi
19. Rüyaların bağlayıcılığı
20. Mezhepçilik
21. Tarikatçılık
22. Kıyamet alametleri
23. İsa’nın ölüp ölmediği
24. Hurafeler
25. Mürtedin öldürülmesi
26. Recm cezası
27. Namaz kılmayanın hükmü
28. İçki içmenin cezası
29. Oruç bozunca 60 gün oruç
30. Kalu Bela inancı ve doğuştan bilgisizlik
31. Kadınların adet halinde Kur’an, namaz ve oruçtan uzak tutulması
32. Kur’an’ın abdestsiz okunup okunmayacağı
33. Kur’an’ın çevirisini mi yoksa Arapçasını mı okumanın daha sevap olduğu
34. Kurbanın farz olup olmadığı
35. Midye, karides ve ıstakozun haram olup olmadığı
36. Altın yüzüğün veya ipeğin (erkeklere) haramlığı
37. Kadının aile ve ülke yönetimindeki yeri
38. Kadının dövülmesi
39. Dini anlamada aklın rolü
40. Akıl, nefis, kadın, kara köpek konusunda belirsizlikler, fitne mi, şeytan mı?
41. Kadın tek başına seyahat edebilir mi?
42. Kadınları küçümseyici, cennetten uzak tutucu rivayetler
43. Kadınları küçümseyici, cennetten uzak tutucu rivayetler
44. Muska, cevşen, okuyup üflemeler
45. Abdesti bozan şeyler
46. Kılık kıyafet nasıl olmalı?
47. Peygamber’in kılık kıyafetinin kutsiyeti
48. Mirac hadisi
49. Kandil geceleri
50. Tesbih, istihare ve evvabin namazı
51. Salât-ı Terficiye(hacet) (4444 defa okuyanın her istediği oluyormuş)
52. Salaten Tüncina okumak
53. Salâvat-ı Şerifeler okumak
54. Namazın cem’i
55. Abdestte ayağın mesh edilmesi
56. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan olduğu
57. Üç aylar
58. Peygamber’in, sahabenin, 12 imamın hata yapabilirliği (masumiyeti)
59. Sarık, sakal, cübbe, şalvar, çarşaf, kadın pantolonu, başörtü
60. Türkçe ibadet, ezan
61. Ölülere Kur’an okumak
62. Şeytan taşlamak
63. Kadın erkek tokalaşması
64. Vücuttan kan çıkması abdesti bozar mı?
65. Kaza namazı
66. Vitir namazı

DİNLER ARASINDAKİ FARKLAR

KONULAR İSLAM HRİSTİYAN YAHUDİ HİNDUİZM
1 Kitapları Kur’an-Kerîm Tevrat-İncil Tevrat Vedalar-Upanişadlar
2 Kitap dilleri Arapça Aramice-İbranice-Yunanca- İbranice Sanskritçe
3 Uydurmalara neden olan kaynaklar Hadisler-Menkıbeler Apokrif metinler Mişna-Gemara Mahabharata-Ramayana-Efsaneler
4 Uydurmalara önderlik eden otoriteler Din adamları Mezhepçilik Tarikatçılık Kilise-Rahipler-Bilginler-Din adamları Hahamlar

Bilginler

Din adamları

Rahipler- Bilginler-

Din adamları

5 Yaygın olarak kimler putlaştırılıyor? Peygamber-

Din adamları-Tarikat şeyhleri-Evliyalar

İsa-Kilise-Kutsal Ruh-Azizler Musa-

Din adamları-İsrailsoyu-

Devlet adamları

Din adamları Devlet adamları

Askerler

6 Sarhoş edici içkiler Büyük günah Helal Haram
7 Domuz eti Haram Helal Haram
8 Sığır eti Helal Helal Helal Haram
9 Boşanmak Hoş değil Haram Hoş değil
10 Din adamı sınıfının evlenmesi Helal Haram Helal
11 Sınıf ayrımı(din adamı, kadın-erkek, ekonomik, soyluluk) Yok Var Var Var
12 Irkçılık Yok Yok Var Var
13 Tarikatçılık(Gizemcilik/

Panteizm/Büyücülük/ Ruhçuluk)

Yok Var Var Var
14 Tanrıtanımaz veya tanrılık iddiasında olan gruplar Ateistler

Satanistler

New Age

Ruhçular

Madddeciler

Mistikler

Panteistler

Ateistler

Satanistler

New Age

Ruhçular

Madddeciler

Mistikler

Panteistler

Kabalistler-Esseniler Budistler-Jainistler
15 Tektanrıcı(monoteist) açılımlar Hurafe karşıtları-Kur’anmerkezliler Unitarianlar-

Yahova Şahitleri-

Christadelphians-Arianlar

Sadukiler Vedistler-Brahmanistler-Sihistler
16 Çoktanrıcı(pagan/politeist) açılımlar Allah-Hz. Muhammed-Evliya(Hocaefendi) Allah-İsa-Kutsal Ruh-Meryem Ana Allah-Musa-İsrail Brahma-Vişnu-Siva
17 Dua(namaz) Var Var Var Var
18 Zekat Var Var Var Var
19 Oruç 30 gün 40 gün 40 gün 40 gün
20 Hac Mekke Kudüs-Beytlehem Kudüs Benores

ALLAH ‘A GÖRE BİR ŞEY, YA HARAMDIR VEYA HELALDIR-16NAHL/116 ALLAH HAKKINDA HARAMLAR VE HELALLER UYDURMAK BÜYÜK BİR SUÇTUR-6EN’AM/21-24 NE VAR Kİ MEZHEPÇİ YAKLAŞIMLAR, HARAM VE HELAL GİBİ TEMEL KONULARDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMÜŞ VE GRUP GRUP OLMUŞLARDIR-6EN’AM/159

 


This entry was posted on Pazartesi, Aralık 15th, 2008 at 12:17 and is filed under *ÇOKTANRICILIK(Şirk). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz