-
3rd Ağustos 2008

Kur’an’a göre ilahi kitapların özellikleri

posted in *ANAKAYNAK KUR'AN |

KUR’AN’IN BAZI ÖZELLİKLERİ

KUR’AN İNSANLARI EN DOĞRU, EN SAĞLAM YOLA GÖTÜRÜR:

17İsra suresi, 9-10-“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.”

17İsra suresi, 82-“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”

 

DİNİ HAKİKAT VE DOĞRU, YALNIZCA VAHİYLE; KUR’AN SAYESİNDE BULUNUR:

34Sebe’ suresi, 50-“De ki: “Ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.”

27Neml suresi, 91-92-“De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”

28Kasas suresi, 85-“Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”

 

İLAHİ KİTAPLARIN (VAHYİN-KUR’AN’IN) TEMEL AMACI, ALLAH’TAN BAŞKALARINI DEĞİL, YALNIZCA ALLAH’I TEK İLAH VE TEK RAB OLARAK GÖRMEKTİR:

9Tevbe Suresi, 31-“Allah’ın yanısıra, hahamlarını; rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i(İsa’yı) rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.”

3Al-i İmran suresi, 64-“De ki: “Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte insanları rab edinmeyeceğiz.” Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: “Şahit olun ki biz kendimizi O’na teslim etmişiz!”

3Al-i İmran suresi, 79-80-“ Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe kullar olun.” Onun size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

21Enbiya suresi, 25-“Oysa Biz senden önce de peygamberleri yalnızca: “Benden başka tanrı yok, öyleyse (yalnızca) Bana kulluk edin!” diye vahyederek gönderdik.”

16Nahl suresi, 2-“Allah, ‘Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.’ diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.”

18Kehf suresi, 110-“ De ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Tanrınızın bir Tek Tanrı olduğu vahyolundu bana. Öyleyse, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, hiçbir şeyi (O’na) ortak koşmasın!”

41Fussilet suresi, 6-“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”

 

İLAHİ KİTAPLARIN (KUR’AN’IN) İNDİRİLİŞ AMACI DİNİ İHTİLAFLARI ADALETLE ÇÖZÜMLEMEKTİR:

2Bakara suresi, 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, bununla insanların farklı görüşler edinmeye başladıkları her konuda karar verebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı insanlardı. Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.”

16Nahl suresi, 64-“Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”

 

İLAHİ KİTAPLARDA (VAHİYDE- KUR’AN’DA) AÇIK BİR HÜKÜM VAR İKEN PEYGAMBERİ BİLE HAKEM KILMAK DOĞRU DEĞİLDİR:

5Maide suresi, 43-“Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.”

42Şura suresi, 10-“Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.”

6En’am suresi, 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde indirmiş iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.”

 

İLAHİ KİTAPLARIN(KUR’AN’IN) İNDİRİLİŞ AMACI, HAK VE ADALETİ GETİRMEKTİR:

57Hadid suresi, 25-“Andolsun biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik…”

7A’raf suresi, 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”

6En’am suresi, 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

4Nisa suresi, 58-“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

16Nahl suresi, 90-“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

42Şura suresi 15-“Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”

11Hud suresi 112-113-“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.”

4Nisa suresi, 58-“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

5Maide suresi, 48-“Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.”

 

KUR’AN’IN İNDİRİLMESİ SONUCU DİN TAMAMLANMIŞTIR; SONRADAN DİN ADINA SÖYLENENLER VE YAZILANLAR, DİNE EKLENENLER DİN DEĞİLDİR:

6En’am suresi, 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

5Maide suresi, 3-“…Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahşettim ve Bana teslimiyeti sizin dininiz olarak belirledim. Günaha eğiliminden değil de hayati bir zaruret sonucu (yasak şeylere) sürüklenenlere gelince, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.”

11Hud suresi, 1-2-“…Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır…”

 

KUR’AN’A AYKIRI DİNİ SÖYLEMLERİN DOĞRULUĞUNU İDDİA ETMEK, ALLAH’TAN BAŞKA İLAH OLABİLECEĞİNE TANIKLIK ETMEKTİR:

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

 

İLAHİ KİTAPLAR(KUR’AN), DİN(HARAMLAR-HELALLER) BELİRLEME HAK VE YETKİSİNİN ALLAH’A AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEK İÇİN İNDİRİLMİŞTİR:

39Zümer suresi, 2-3-“Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinerek: “Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz,” diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.”

42Şura suresi, 21-“Yoksa onların, dinden, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.”

16Nahl suresi, 116-“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da haramdır» demeyin, çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş(iftira atmış) oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.”

10Yunus suresi, 59-60-“De ki: “Allah’ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?” De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.”

7A’raf suresi, 32-33-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.” De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

6En’am suresi, 149-151-“De ki: Kesin delil, ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar. De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

12Yusuf suresi, 39-40-“Ey mahpus arkadaşlarım! Hangisi daha iyidir: birbirinden ayrı pek çok rab(bın varlığına inanmak) mı, yoksa bütün varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı? Allah’ı bırakıp tapındığınız her şey gerçekte sizin ve atalarınızın kendi muhayyilenizden çıkardığınız (anlamsız) isimlerden öteye geçmemektedir; çünkü bunlar hakkında hiçbir kanıt indirmemiştir Allah. (Neyin doğru, neyin eğri olduğu konusunda) hüküm yalnızca Allah’a aittir. Ve O da kendisinden başkasına kulluk etmemenizi buyuruyor. İşte dosdoğru olan (tek) din budur; ama insanların çoğu bunu bilmez.”

 

İLAHİ KİTAPLAR(KUR’AN), YALNIZCA ALLAH’IN İLAHİ NİTELİKLERE SAHİP OLDUĞU BİLDİRİR:

42Şura suresi, 11-“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

21Enbiya suresi, 23-“O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.”

20Taha sures, 52-“…Benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz.”

2Bakara suresi, 20-“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (2Bakara, 106,109,148,259,284; 3Al-i İmran suresi,26,29,165,189; 5Maide suresi, 17,19,40,120 6En’am suresi, 17; 8Enfal suresi, 41; 9Tevbe suresi, 39; 11Hud suresi, 4; 16Nahl suresi, 77; 24Nur suresi, 45; 29Ankebut suresi, 20; 30Rum suresi, 50; 33Ahzab suresi, 27; 35Fatır suresi, 1; 41Fussilet suresi, 39; 42Şura suresi, 9; 46Ahkaf suresi, 33; 48Fetih suresi, 21; 57Hadid suresi, 2; 59Haşr suresi, 6; 64Teğabun suresi, 1; 65Tahrim suresi, 12; 66Tahrim suresi, 8; 67Mülk suresi, 1)

2Bakara suresi, 20-“… O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (2Bakara suresi, 231,282; 4Nisa suresi, 32,176; 5Maide suresi, 97; 6En’am suresi, 80; 6En’am suresi, 101; 7A’raf suresi, 89; 8Enfal suresi, 75; 9Tevbe suresi, 115; 20Taha suresi, 98; 24Nur suresi, 35,64; 29Ankebut suresi, 62; 33Ahzab suresi, 40,54; 42Şura suresi, 12; 48Fetih suresi, 26; 49Hucurat suresi, 16; 57Hadid suresi, 3; 58Mücadele suresi, 7; 64Teğabun suresi, 11; 65Tahrim suresi, 12)

4Nisa suresi, 33-“…Şüphesiz Allah her şeye şahittir.” (5Maide suresi, 117; 22Hacc suresi, 17; 33Ahzab suresi, 55; 34Sebe’ suresi, 4741Fussilet suresi, 53; 58Mücadele suresi, 6;85Buruc suresi, 9)

4Nisa suresi, 85-“…Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.” (33Ahzab suresi, 52)

6En’am suresi, 102-“…O herşeye vekildir.” (11Hud suresi, 12; 39Zümer suresi, 62)

11Hud suresi, 57-“…Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.” (34Sebe’ suresi, 21)

18Kehf suresi, 45-“…Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.”

67Mülk suresi, 19-“…Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.(basîr)”

2Bakara suresi, 255-“Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.”

59Haşr suresi, 22-24-“Allah O’dur ki O’ndan başka ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek bilendir. O, Rahman ve Rahim. Allah O’dur ki O’ndan başka ilah yoktur. Mutlak Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir. O, Allah’tır, Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı!

4Nisa suresi, 86-“…Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır.”

4Nisa suresi, 126-“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilim ve kudreti her şeyi kuşatıcıdır.” (41Fussilet suresi, 54)

6En’am suresi, 101-“…Hâlbuki her şeyi O yarattı…” (6En’am suresi, 102; 13Ra’d suresi, 16; 25Furkan suresi, 2; 39Zümer suresi, 62; 40Mümin suresi, 62; 51Zariyat suresi, 49)

54Kamer suresi, 49-“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (65Tahrim suresi, 3)

7A’raf suresi, 156-“…Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır…” (40Mümin suresi, 7)

23Müminun suresi, 88-“De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” (36Yasin suresi, 83)

27Neml suresi, 88-“… Her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan Allah’ın işidir bu.”

32Secde suresi, 7-“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı…”

 

İLAHİ KİTAPLAR(KUR’AN) DİN KONUSUNDA YETERLİDİR:

29Ankebut suresi, 51-“Bu kitabı, kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara yetmez mi? Kuşkusuz onda rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için bir uyarı vardır.

 

İLAHİ KİTAPLARDA(KUR’AN’DA) DİN KONUSUNDA EKSİK BİR ŞEY YOKTUR:

6En’am suresi, 38-“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.”

 

İLAHİ KİTAPLARDA(KUR’AN’DA) DİN KONUSUNDA HER ŞEY AÇIKLANMIŞTIR

16Nahl suresi, 89-“Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.”

 

İLAHİ KİTAPLARDA(KUR’AN’DA) DİNLE İLGİLİ HER ŞEY ALLAH TARAFINDAN YETERİNCE AÇIKLANMIŞTIR

6En’am suresi, 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde indirmiş iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.”

7A’raf suresi, 52-“ Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.”

6En’am suresi, 119-“Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.”

6En’am suresi, 126-“Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.”

11Hud suresi, 1-“ Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.”

 

İNSANLAR YALNIZCA KUR’AN’DAN SORUMLU TUTULACAKLAR

43Zuhruf suresi, 44-“Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan sorumlu tutulacaksınız(hesaba çekileceksiniz).”

 

KUR’AN ANLAŞILMASI KOLAY BİR KİTAPTIR

19Meryem suresi, 59-“İşte yalnızca bu amaçla, bu (ilahi mesajı) senin dilinde kolaylaştırdık ki Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseleri onunla müjdeleyip, (boş bir) inatla direnip duranları onunla uyarasın;

44Duhan suresi, 58-“Böylece (ey Peygamber!) Biz bu (ilahi kelamı) senin kendi dilinde kolay anlaşılır kıldık ki, insanlar düşünüp ondan ders alabilsinler.”

54Kamer suresi, 17,22,32,40-“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?”

 

ARAPÇA BİLMEYENLER İÇİN İLAHİ KİTAPLAR(KUR’AN) TERCÜME EDİLMEDEN ANLAŞILAMAZ:

14İbrahim suresi, 4-“Biz her elçiyi, mutlaka kendi halkının diliyle gönderdik ki, (hakkı) onlara açık (ve dolaysız) bir biçimde ulaştırabilsin; artık bundan sonra Allah (sapmayı) dileyeni sapma içinde bırakır, (doğru yolu tutmayı) dileyeni de doğru yola yöneltir, çünkü doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibi O’dur.”

30Rum sures, 22-“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır.”

41Fussilet suresi, 44-“Eğer biz onu yabancı bir dilde olan bir Kur’an kılsaydık, herhalde derlerdi ki: “Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, yabancı bir dil mi?” De ki: “O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur’an), onlara karşı bir kapalıdır. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir.”

26Şuara suresi, 193-199-“Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Ve bu (mesaj, temel çizgileriyle), hiç şüphesiz, ilahi hikmetleri bildiren önceki kitaplarda da yer almaktadır. İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı? Onu Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık. Ve bu yabancı onu (kendi diliyle) onlara okusaydı, onlar yine inanacak değillerdi.”

 

KUR’AN, İÇTUTARLIĞI OLAN BİR KİTAPTIR; KUR’AN’IN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİ VE TUTARSIZLIK YOKTUR:

4Nisa suresi, 82-“Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!”

18Kehf suresi, 1-“Bütün övgüler Allah’a yakışır; O (Allah) ki, kuluna bu ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir:”

39Zümer suresi, 28-“Ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak (vahyettik ki,) Allah’a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.”

 

KUR’AN ANLAŞILMASI GEREKEN BİR KİTAPTIR

23Müminun suresi, 68-“Peki, onlar (Allah’ın bu) sözünü anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yahut geçip gitmiş atalarına hiç gelmeyen bir şey mi geldi onlara?”

38Sad suresi, 29-“Sana indirdiğimiz bu kitapta(da her şeyi açıkladık ki) insanlar onun mesajı üzerinde iyice düşünsünler ve akıl iz’an sahipleri ondan ders alsınlar.”

47Muhammed suresi, 24-“ Öyleyse, onlar bu Kuran üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?”

12Yusuf suresi, 2-“Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu kavrayıp özümlersiniz.”

 

KUR’AN’LA ÖLÜLER DEĞİL, YAŞAYANLAR VE ULAŞILAN KİMSELER UYARILIR

36Yasin suresi, 70-“(Kur’an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve (Allah’ın) sözü hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin diye (indirilmiştir).”

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim“. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

42Şura suresi, 7-“İşte Biz sana Arap dilinde bir Kur’an gönderdik ki, bütün kentlerin atasını ve çevresinde oturanları uyarabilesin; yani, (varlığı) her türlü şüphenin üstünde olan Toplanma Günü’ne karşı (onları) uyarasın. (O Gün) bazısı cennete girecek, bazısı da yakıcı ateşe.”

 

İNSANLAR, GELENEĞİ DEĞİL KUR’AN’I TERK EDEREK ALLAH’IN DİNİNDEN UZAKLAŞIRLAR:

25Furkan suresi, 30-“Peygamber, “Ey Rabbim! Halkım şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.”

 

İLAHİ KİTAPLARI BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ VEYA KARŞITI GÖRMEK DOĞRU DEĞİLDİR:

2Bakara suresi, 136-“Deyin ki: “Biz Allah’a inanırız ve bize indirilene ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve onların soyundan gelenlere indirilene ve Musa’ya, İsa’ya ve Rableri tarafından (diğer) tüm peygamberlere tevdi edilmiş olana (inanırız); onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve biz O’na teslim olanlarız.”

3Al-i İmran suresi, 84-“ De ki: “Biz, Allah’a; bize indirilene; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve o’nun neslinden gelenlere indirilene; Rableri tarafından Musa’ya, İsa’ya ve (diğer) tüm peygamberlere bahşedilene inanırız; onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Ve kendimizi O’na teslim ederiz.”

 

ALLAH’IN KİTAP GÖNDERMESİ BİR RAHMETTİR:

44Duhan suresi, 6-“Peygamberi kitapla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, bütün söylenenleri işitir, her hali bilir.”

7A’raf suresi, 52-“Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik.”

 

This entry was posted on Pazar, Ağustos 3rd, 2008 at 12:35 and is filed under *ANAKAYNAK KUR'AN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 4 responses to “Kur’an’a göre ilahi kitapların özellikleri”

Why not let us know what you think by adding your own comment! Your opinion is as valid as anyone elses, so come on... let us know what you think.

 1. 1 On Ekim 21st, 2010, kvsr said:

  çok uzun yha bu ben bunu yazmaya kalksam ölürüm valla

 2. 2 On Kasım 10th, 2011, Hmm :D said:

  Uzunmus Ya Kısa oLsa Neysee :/

 3. 3 On Ekim 15th, 2012, ali said:

  çok uzun ama çok iyi bilgiler yayınlanmıştır teşekkür ederim.saygılarımı sunarım.:D

 4. 4 On Ocak 5th, 2013, sadassadsa said:

  güzelmiş :d

Yorum Yaz