-
3rd Ekim 2008

SAYGI-BARIŞ=>HAK-ADALET=>AHLAK-ERDEM=>SEVGİ-DOSTLUK=>UMUT-SORUMLULUK=>ÖZGÜRLÜK

Dine Karşı Din-Ali Şeriati Çeviren-Prof. Hüseyin Hatemi
Şirk dini tarihte iki şekilde devam etmiştir. Daha önce değindiğim gibi şirk dininin amacı, statükoyu savunmak ve muhafaza etmektir. Tarih boyunca insanların asil olan-olmayan, efendi-köle, sömüren-sömürülen, yöneten-yönetilen ve özgür-tutsak şeklinde iki kısma ayrıldığını görüyoruz. Bunların bir kısmı, yiyecek, içecek, altın ve soy sop sahibi iken, diğerleri herhangi bir şeye sahip değildir. Daima bir millet diğer milletlere egemen olmuş, bir sınıf diğer sınıfa tercih edilmiş ve bir aile diğer ailelere üstün tutulmuştur. Bu durum, statükonun muhafaza edilmesi ve savunulması sonucunu doğurmuştur. Bunun için de her bölgeye ait bir tanrı olmalıdır ki, her ırk ve her hanedan varlığını sürdürebilsin, anlayışı ortaya çıkmıştır.
… Şeriati’nin düşünceleri temelde doğru ve istisnasız iyi niyetle ileri sürülmüş düşüncelerdir. Ne var ki bazı değerlendirmeleri ilk bakışta sarsıcı gelebilir. Böyle bir değerlendirme ile karşılaşıldığında derhal yazar hakkında kötü zanna sahip olunacak yerde; yazının, kitabın veya konuşmanın bütünü değerlendirilirse, yazarın yanlış anlamaları önlemek için sık sık yaptığı açıklamalarla, aynı düşünceye okuyucuyu alıştırdığı ve bu değerlendirmenin ‘belki de’ yanlış olmadığı görülecektir.
Yazar, elinizdeki konuşma metninde ‘Din Halk Yığınlarının Afyonudur’ sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır. (Bilge Adam Yayınları)

posted in KİTAPLAR | 0 Comments

3rd Ekim 2008

SAYGI-BARIŞ=>HAK-ADALET=>AHLAK-ERDEM=>SEVGİ-DOSTLUK=>UMUT-SORUMLULUK=>ÖZGÜRLÜK

Türkiye’yi Kemiren İhanet
Allah İle Aldatmak
-Prof. Yaşar Nuri Öztürk

http://www.kitapturk.com/img/Metas/t/9756779484.jpg Kur´an, "Allah ile aldatılmayın!" ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı, dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.Allah ile aldatmanın rantından en büyük terör örgütleri bile yararlanıyor. PKK´nın başı, yandaşlarına şu talimatı veriyor:"Peygamberler şehri Urfa´ya ilahiyat akademisi kurun!"Allah ile aldatmak; dini; çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından ne dini vardır ne de imanı. Onun dini-imanı, Tanrısı, ibadeti hep çıkarı ve hesabıdır.Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir ´tahakküm teolojisi´ oluşturmuşlardır. Türkiye´de bu teolojiyi egemen kılmak istiyorlar ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuşlardır.Bu bir Haçlı-İngiliz siyasetidir. Atatürk bu şeytanî siyaseti, ta 1920´de Müslüman dünyaya tanıtıyor; İngilizlerin siyasetinin ´İslam´ı İslam´la yok etme siyaseti´ olduğunu ilan ediyor.Allah ile aldatma zulmünün en ağırları kadın ve kadın hakları konusunda işlenmektedir. Türkiye´de bugün kadın, özellikle örtünme meselesinin istismarı aracılığıyla, Allah ile aldatan zümrelerin temel sömürü aracı olarak öne çıkarılmaktadır.Türkiye´de sosyal devleti çöküşün eşiğine getiren sebeplerin başında Allah ile aldatanların yarattığı ´sadaka kültürü´ ve bu kültürün yarattığı ´sömürü merhametçiliği´ gelmektedir. AKP iktidarı bu yıkıcı sebebin saltanat dönemini temsil etmektedir. Allah ile aldatanlar, iane çadırlarıyla yetinecek bir toplum özlemektedirler.BOP´un temel hedefi, Ortadoğu´da İsrail´den daha büyük devlet bırakmamaktır.Yaşadığımız günlerin ABD ve AB´sinde, Türkiye ile ilgili ilk hedef Türk Ordusu´nu etkisizleştirmek olarak dikkat çekiyor.Laikliğe saldırıyı emperyalizmin Haçlı kurmayları kotarıyor. Müslümanlar burada sadece taşeronluk yapmaktadır.Türkiye´yi Allah ile aldatma zehrinin panzehiri ancak İslam´ın gerçeği içinden çıkarılabilir. … (Yeni Boyut Yayınları)

posted in KİTAPLAR | 0 Comments

3rd Ekim 2008

SAYGI-BARIŞ=>HAK-ADALET=>AHLAK-ERDEM=>SEVGİ-DOSTLUK=>UMUT-SORUMLULUK=>ÖZGÜRLÜK

(Teorik ve Pratik Açıdan) Tasavvuf ve İslam-Prof. Dr. İbrahim Sarmış
İslam ümmetinin Kur’an’la ilişkisindeki kopukluk, asırlar öncesine uzanıyor. Kur’an’a gösterilen ilgi onun şeklini tazimden öteye geçmiyor.
İslam’a olan duygusal yönelim, vahyi ilkelerin kılavuzluğuna muhtaçken; bu yönelim, vahiy dışı kaygılarla üretilen beşeri kültürlerin çekim alanınca kuşatılıyor ve kitlelerin dini kimliği bulanıklıktan kurtulamıyor. Bu bulanıklıkla, net bir Kur’ani bilincin ve bağımsız müslüman kimliğin oluşumu mümkün olmuyor. Toplumsal yaşamımız da tevhid ve adaletin hakim olduğu bir zindelikten yoksun bulunuyor.
O halde nefsimizi arındırmamız, kollektif bilinç ve tutumumuzu vahiy dışı kabul ve alışkanlıklardan tasfiye etmemiz gerekli. Aydınlığı arzulayan sahih bir toplumsal dönüşüm için bu görev, Rabbimizin belirlediği ve bildirdiği temel bir yasadır. "Tasavvuf ve İslam" kitabı da bu amaçla kaleme alındı.
İbrahim Sarmış, yeniden gözden geçirdiği ve genişlettiği bu çalışmasında, İslami disiplinlerin içine sızan tasavvuf literatürünün müslümanlara teorik ve pratik alanda ne denli ilahi vahye uygun veya karşıt bir kültür aşıladığını nasslar ışığında irdeledi. Özellikle muhkem nassları örten ve tevhidi bilinci bulandıran teorik/nazari tasavvufun önemli bir tahrif kaynağı olduğunu göstermeye çalıştı. (Ekin Yayınları)

posted in KİTAPLAR | 0 Comments

3rd Ekim 2008

SAYGI-BARIŞ=>HAK-ADALET=>AHLAK-ERDEM=>SEVGİ-DOSTLUK=>UMUT-SORUMLULUK=>ÖZGÜRLÜK

Kur’an Mesajı / Meal – Tefsir –Muhammed Esed
"Okuyucuya takdim ettiğim bu çalışma, ömür boyu süren incelemelerin ve Arabistan’da harcanan yılların bir mahsulüdür. Bu çalışma Kur’an mesajının bir Avrupa diline tam deyimsel ve açıklamalı olarak çevrilmesi yönünde atılmış bir adım, belki de ilk adımdır.
Yine de Kur’an’ı, mesela Platon ve Shakespeare tercümelerinde ulaşılan sıhhat derecesinde "tercüme" ettiğimi iddia ediyor değilim. Diğer herhangi bir kitaptan farklı olarak Kur’an’ın anlamı ile dilbilimsel cephesi ayrılmaz bir bütün oluşturur: Bu cümledeki tek bir kelimenin konumu, deyimlerinin ritmi ve sesi ile sözdizimsel yapısı; bir mecazın farkedilmeyecek şekilde pragmatik bir ifadeye dönüşmesi; sadece belâgat için değil, fakat aynı zamanda söylenmeyen fakat açıkça kastedilen fikirleri ima etmenin bir aracı olarak sese ilişkin vurguların kullanılması.. İşte bütün bunlar Kur’an’ı son tahlilde eşsiz ve tercüme edilemez kılar. Nitekim bu gerçek, birçok eski mütercim ve bütün Arap alimleri tarafından vurgulanmıştır. Ancak Kur’an’ı diğer dillerde aynen "yeniden üretmek" imkansız olsa da, Kur’an mesajını, çoğu Batılılar gibi Arapça‘yı hiç bilmeyen veya -Arap olmayan, eğitimli Müslümanlar arasında örneğine sıkça rastlanan- yardım görmeden yollarını bulabilecek kadar iyi bilmeyen insanların kavrayabilecekleri bir biçimde aktarmak mümkündür."
Tercümede benimsediğim üslubu belirlerken çağdaş okuyucunun zihnini Kur’an’a kapatan güncelliğini yitirmiş eski ifade tarzını (archaism) gereksiz yere kullanmaktan kaçınmaya çalıştım. Diğer taraftan, Kur’an kavramlarını özellikle "modern" deyimlere çevirmekte bir zaruret görmedim. Bu modern deyimlerin asıl Arapça’nın ruhu ile çatışacağını ve vahiy kavramında mevcut bulunan ağırbaşlılığa alışkın bir kulağı tırmalayacağını düşündüm. Bununla birlikte yine de, Kur’an’ın tavsifi çok zor olan ahenk ve belagatını yeniden canlandırdığını iddia edecek değilim. Kur’an’ın büyüleyici güzelliğini samimi olarak hisseden hiç bir kimsenin böyle bir iddiada bulunacak ve hatta böyle bir teşebbüse kalkışacak kadar haddini aşacağını da düşünemiyorum.
Ve ben yaptığım tercümeyle Kur’an’ın hakkını tam olarak veremediğimin ve onun bütün anlam katmanlarına yeterince nüfuz edemediğimin farkındayım: çünkü,
De ki; Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, yine de Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Kur’an 18:109)  (Önsöz’den) (İşaret Yayınları)

posted in KİTAPLAR | 0 Comments

3rd Ekim 2008

SAYGI-BARIŞ=>HAK-ADALET=>AHLAK-ERDEM=>SEVGİ-DOSTLUK=>UMUT-SORUMLULUK=>ÖZGÜRLÜK

HASENAT 3 KUR’AN ARAŞTIRMA PROGRAMI
Kur’an-ı Kerim’in Latin harfleriyle okunuşu, 20 farklı Türkçe, 3 farklı İngilizce, toplam 23 meali bulunan bir araştırma ve inceleme programı. Oldukça kullanışlı ve indirilebilir bir program. Tüm çevirileri aynı anda görebilir ve konusal arama yapabilirsiniz. 45 mb
Ayrıca ana sayfasında mp3 olarak Kur’an çevirisi de indirilebilir:
http://depo2.hasenat.net/hasenatPRG/hasenat.zip
http://www.hasenat.net/metatraffic2/track.asp?mtr=http://depo3.hasenat.net/hasenat/Hasenat3Kur.exe

        Gelişmiş arama fonksiyonları …

http://www.hasenat.net/images/has3images/skozl0.gif

Arama içinde tekrar arama yapabilme, arama sonuçlarını birleştirebilme, ister tek harf, ister cümle arayabilme, arama sayacı, sonuçları kopyalayıp yapıştırabilme ve daha nice özellikler…..

posted in KİTAPLAR | 0 Comments